ฤกษด มกราคม พศ2564 สำหรบจดงานมงคล งานแตงงาน งานหมน ขนบานใหม งานเฉพาะกจ หรองานอน ๆ. วน พฤหส 7 14 21 28. สร ป 10 อ […]

ฤกษขนบานใหมเดอนกนยายน 2564 ฤกษมงคลประจำเดอนกนยายน 2564 วนพฤหสบด ท 02 กนยายน พศ2564 เวลา 0900 – 1059 น. ฟาใหมปฉลป 64 ฤกษยามดคดคาขายตองวนไหน จะออกเรอนขนบานใหมเดน. ด ดวงฟร […]

มหทธโนฤกษ เหมาะในการทำบญขนบานใหม ปลกบาน ลง. 2564 โดยระบวนและเวลาทเปนฤกษด พรอมทงขอยกเวนในแตละวน อยางละเอยด. ไหว แม ย านางรถ ก อนส นป ทำให ถ ก หลายคนทำแล วด […]