บานจดสรร pool villa assetsmile. ไอเดยบคในครงนเราจะพาไปชมดไซนการ ตกแตงหองครว ขนาดเลกกนคะ. ป กพ นโดย Mboonyong ใน บ านและท ด น ค นหา ห องนอน […]

Planner 5D เปนแอปฯ ออกแบบแปลนบานทผไมเคยใชมากอนกทำได เพราะใชงานงาย มใหวาดทงแบบ 2D และ 3D เหมอนกบแอปฯ Home Design 3D รวมถงยงสามารถชมแบบบานทเสรจแลวแบบเสมอนจรงได. แจกแบบบานฟร แปลนบานฟร พรอมใหดาวนโหลดฟร ประกอบดวยแบบสถาปตย แบบโครงสราง แบบระบบไฟฟา […]

ขนตอนตอไป เราจะสรางเตารบไฟฟา มขาดน ขนาด 180 VA ขนมาโดยใชคำสง LINE L CIRCLE C TRIM TR ตดแตงสรางเตารบขน และใช. เขยนแบบบาน ดวยตนเอง การเขยนแบบ แปลน การออกแบบ. […]

12 แบบบานชนเดยว พรอมแปลน และราคากอสราง แบบบานชนเดยวสวย ๆ 12 แบบ ราคาเรมตน 13 ลานบาท คลก. บานสวยตกแตงใหม ขาย หมบานเฟอง ฟา11เฟส5 ซอยมงกร-ซอยขจรวทย บานตกแตงใหมทงหลง 17 ตารางวา […]

มนมอลสไตล คำๆ นเราอาจจะไดยนบอย ซงเปนการตกแตงบานทกาลงไดรบความนยมอยในขณะน ขอดของมนมอล คอเปนสไตลทเรยบ. Minimal Style การตกแตงบานทกาลงไดรบความนยมอยในขณะน คอสไตลการตกแตงทเรยบงาย ใชเฟอรนเจอรนอยชน หากแตมากดวยประโยชน รวมไปถงการเลอกใชงานสงตางๆ ตาม. แบบบ านสไตล โมเด ร นม น […]

แปลนบานชนเดยว ราคา 5 แสน 1 ลานบาท แบบบานชนเดยว 1 หองนอน 1 หองนำ 57 ตรม. At 53700 PM บาน 2 ชน แบบบาน […]

50 แบบบาน สไตลโมเดรน แตละหลงทงหมดนสรางดวยงบ 2-6 แสนบาท. ลกษณะบานชนเดยว 2 หองนอน 1 หองนำ พรอมหองพกผอน หองครว. แบบช นเด ยวสไตล โมเด ร น ขนาด […]

เนองจาก โครงการแบบบานยมเพอประชาชน 2 ของสำนกการโยธา กรงเทพมหานคร ทจดทำแบบบานแจกฟรจำนวน 100 แบบเพอใหบรการประชาชนทตองการกอสรางบาน ทงแบบกอสราง. สำหรบผทตองการปลกสรางบานของตนเอง มทงแบบบบานชนเดยว แบบบานสองชน และแบบบานสามชน. แบบบ านฟร Projetos De Casas Plantas De […]