แบบบาน 2 ชน สไตลโมเดรน. แปลนพน แปลนบาน รหส PP078 แบบบานชนเดยว 3 หองนอน 1 หองนำ หองรบแขก หองพระ ครว ระเบยง จอดรถยนต. แปลนพ น […]

จะทำเปนบานแถวชนเดยว หลงคาเพงหมาแหงน โมเดรน ขอบพระคณลวงหนาคะ. แบบบานชนเดยว สไตลโมเดรน แนวหลงคาทรงหมาแหงน เปนอกหนงแบบบาน ทไดรบความนยมในยคปจจบน ตวบานนนถกแบงออกเปน 2 ระดบแยกกน. แบบบ านสไตล โมเด ร นยกพ นต ำ หล […]

แบบบานสไตลญปนทรงตวแอลหลงนประกอบไปดวย 3 หองนอน 3 หองนำ 1 หองโถงนงเลน 1 หองครว พรอมระเบยงบานแบบญปน หากเพอน ๆ ตองการรายละเอยด. บานโมเดรนทดสงบ ถอมตว ลอมรอบดวยสวนปาใกลกบสนามกอลฟในเมองคารอซาวะ ประเทศญปน เจาของบานเปนคณหมอท. 50 ไอเด […]

แอปทใชเปนเครองมอในการออกแบบแปลนบาน Floor Plan และตกแตงภายใน ในรปแบบโครงสราง 3 มต เพยงใชกลองในมอถอในการจบภาพโครงสรางของหองในแตละมมแตละจดใหทวหอง. 2015 – บานในฝน บานชนเดยว ตกแตงภายในสวยและสบาย แอดมนคดวาการตกแตงบานใหสวย กบการตกแตงบานใหนาอยนนมความ. การเข ยนแปลนบ าน แปลนบ าน […]

AP พาชมบานผสงวย หรหรา ปลอดภย รบสงคมวยเกษยณ. แบบ บาน ผ สงอาย กรม โยธา แบบบานผสงอาย อารยสถาปตย 1 พนทใชสอย 120 ตรม. 20 แบบบ านพร […]

แบบบานโมเดรนชนเดยวขนาดใหญ 4 หองนอน 5 หองนำ พนทใชสอยประมาณ 256 ตารางเมตร ขนาดแปลนกวาง 2250 เมตร. แปลนพน แปลนบาน รหส PP056. แปลนบ านช นเด ยว 4 […]

ขอบคณนองๆเเละเพอนๆทสนใจ วดโอนนะครบ ผมมลงคใหมและ. แบบบานดด dede รกษพลงงาน โครงการศกษาเกณฑการใชพลงงานในบานพกอาศยและสรางตนแบบบานประหยดพลงงาน 12 แบบ โดยกรมพฒนาพลงงานทดแทน. แจกไฟล งาน Autocad ฟร คร าฟฟฟ Autocad 2007 Blogสอนเข ยนแบบautocad […]