คนพบพนนและอกมากบน gate โดย Jeab_Chattakarn. ประตรวบานสแตนเลสลายไม เรยบหรสวยงาม เขากบหนาบานทกสไตล. บ วประต บ วหน าต าง แบบต วอย างส นค าบางส วน ด […]

แบบบานสไตลญปนทรงตวแอลหลงนประกอบไปดวย 3 หองนอน 3 หองนำ 1 หองโถงนงเลน 1 หองครว พรอมระเบยงบานแบบญปน หากเพอน ๆ ตองการรายละเอยด. บานโมเดรนทดสงบ ถอมตว ลอมรอบดวยสวนปาใกลกบสนามกอลฟในเมองคารอซาวะ ประเทศญปน เจาของบานเปนคณหมอท. 50 ไอเด […]

แบบบานใตถนสง 2 หองนอน 1 หองนำ. 3หองนอน – 2หองนำ – 1ครว – 1รบแขกเฉลยง. แบบบ านสไตล โมเด ร นช นคร งรห สmb […]

แผนทประเทศไทย อพเดตลาสด ทกๆ 15 นาท คนหาสถานทดวยชอ แสดงสาขาของรานคาดวย tag icon ปกหมดสถานทใหมดวยตนเอง พมพแผนท นำภาพ. 1 ลาน ถง 2 ลานบาท. แบบร สอร ตช […]

แปลนแบบบานชนเดยวสวยๆ ฟร 2 หองนอน 2 หองนำพนทใชสอย 16350 ตารางเมตรขนาดตวบานกวาง 950 เมตรลก 1960 เมตร. แบบบาน บานสไตลลอฟท บานสไตลวนเทจ บานสไตลโมเดรน แบบบานสวยๆ แบบบานชนเดยว แบบบานสองชน แบบบานแฝด […]

เปนบานขนาดเลก 2 หองนอน 1 หองนำ 1 หองโถง 1 หองพระ 1 และหองครว พรอมเฉลยงบาน สำหรบทใชเปนวสดเกรด. บานสไตลเพงหมาแหงนหรอ Lean-to Roof การออกแบบสไตลบานหลงน เปนการ สราง บาน […]

แบบบานสองชนหนาแคบ พนทใชสอย 14435 ตารางเมตร ขนาดทดน 4026 ตารางวา 9701660 เมตร กวางxลก ชนบนประกอบดวย หองนอนใหญมระเบยง หองนอน หองอเนกประสงค และหองนำสวนกลาง. 3 หองนอน 3. แบบบ านโมเด […]

AP พาชมบานผสงวย หรหรา ปลอดภย รบสงคมวยเกษยณ. แบบ บาน ผ สงอาย กรม โยธา แบบบานผสงอาย อารยสถาปตย 1 พนทใชสอย 120 ตรม. 20 แบบบ านพร […]

แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรนหลงคาทรงเพงหมาแหงนเลนระดบ ตอเตมหลงคาดานหนาในสวนของระเบยงดานหนา ดานบนกรดวยไมเทยมสนำตาล ใสหนาตางไมกระจก. บานสวยมองคประกอบหลายอยางทงการออกแบบ การเลอกใชวสดทเหมาะสมและความชอบของผเปนเจาของบาน หลายๆ คนคงชอบใหบาน. สวยเลย แบบบ านป นช นเด ยว ผน งกระจกเน นความโปร งโล งกว าง […]