1อเส Beam อเส คอ สวนประกอบหนงของโครงหลงคาทวางพาดอยบนหวเสา ทำหนาทยดและรดหวเสา นอกจากน อเสยงมหนาทรบนำหนกของโครงหลงคาทงหมดถายไปยงเสาอกดวย. ปกผเสอ เปนชอเรยกตามแบบหลงคา โดยมลกษณะหลงคาทแหงนออกสองดาน โดยดานนอกเปนมมสง ตรงกลางหลงคาจะเปนมมตำ ลกษณะคลายกบผเสอกำลงกระพอปกเพอบน สวน. แบบบ านช นเด ยว สไตล […]