จากตารางราคาประเมนคากอสรางอาคาร ขอ 6 บานเดยวตก 2-3 ชน ราคาวสดและคาแรงรวมเฉลยแยกออกเปน 3 ราคา คอ ราคาตำ 10200 บาทตารางเมตร ราคา. สรางรายได ดวยการเลนเกมส Morning Moon Villageสมคร bitkub […]

10 ตารางเมตร x 6900 บาท 69000 บาท แคนเรากรแลววาประตรวสแตนเลสลายไมสำหรบบานเราราคาเทาไร. ลายดานใน ใชเหลกกลอง ขนาดเลกลงมา โดยใชเหลกกลอง ขนาด 3×15 นว ความ. ป กพ นในบอร ด […]

ใชสอย 84 ตารางเมตร. บานชนเดยวสสนสดใสหลงนดจะมขนาดเลกทสดในบรรดาบานทเรานำมาแนะนำในครงน ดวยพนทใชสอยราว 40 ตารางเมตร ภายในแบงเปนหองนอน หองนงเลน และหองนำ อก. ไอเด ยสร างบ านเล กกะท ดร ด 1 ห […]

151-200 ตารางเมตร แบบบานชนเดยว ar18 พนทใชสอย 152 ตารางเมตร 4 หองนอน 2 หองนำ ทจอดรถ 2 คน แบบบานชนเดยว ar20 พนทใชสอย 160 ตารางเมตร. แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรน […]

แบบบานสองชนหนาแคบ กวาง 3 เมตร ยาว 13 เมตร ราคาไมเกน 15 ลานบาท ชม แบบบานสองชนไมเกน 15 ลาน แบบบานสองชนหนาแคบ ผนงปนขดมน อาน แบบบานสองชนหนาแคบ คลก. แบบบาน […]