สมยนใคร ๆ กอยากมบานเปนของตนเองสกหนงหลง บานทเราสามารถออกแบบเองได บานทมฟงกชนตรงตามความตองการของเรา แตหาก. นอกจากโปรแกรมออกแบบและตกแตงบานแลว อเกยยงมโปรแกรมสำหรบตกแตงหองครว พรอมกบลสตเฟอรนเจอรตาง ๆ ใหลองเลอกตกแตง อกทงยงมราคาและสามารถ. สร างบ านสวนด วยต วเอง Ep 8 9 […]

แบบบานชนเดยวยกพนสง ใตถนโลง สไตลโมเดรนทรอปคอล พนทใชสอย 138 ตรม. เพอนๆสามารถรวมสนบสนนชอง The Kop Engineer ใหทำรายการตอไปไดผานทาง. แปลนบ านทาวน เฮ าส 3 ห องนอน 3 ห […]

The World of 3D Printing เกาะตดกระแส 3D Printer นวตกรรมใหมมาแรง. การออกแบบอาคารบานเรอนดวยโปรแกรม 3 มต ประเภทโครงงาน. แบบบ านสองช นในร ปแบบสามม ต Small House […]

แจกแบบบานฟร แบบบานเดยวสองชน 3 หองนอน 2 หองนำ. รบออกแบบโครงสรางบานสองชน ออกแบบโครงสรางบาน ออกแบบโครงสรางอาคาร รบคมงาน บรษท สเตรส สเตรน เครฟ. แบบแปลนบ าน2ช นใต ถ นโล ง […]

เพาะกลา รบออกแบบ และ รบสรางบานไม ศาลาไมจรง บานนอคดาวน บานสำเรจรป. บรษทรบเหมากอสรางบาน ออกแบบบาน 1ชน 2 ชน อาคารทวไป hangchat ลำปาง. ไอเด ย สร างบ านช […]

รวมไอเดยสำหรบ ระเบยง ตาดฟา และพนทนอกบาน สำหรบสงสรรคกบเพอน คนในครอบครว หรอดมดำกบ. การออกแบบแนวโมเดรน ทาดวยโทนสเขยว ตกแตงหนาบานดวยหนกาบ ฟงกชนภายในบานประกอบดวย 1 หองนอน 2 หองนำ 1 หองรบแขก 1 หองครว พรอมเฉลยงบาน […]

เปลยนงานออกแบบแสนยงยากใหเปนงานสบาย ลงมอออกแบบหองตาง ๆ ในบานดวยตวเอง. การเลอกสบานจะไมใชเรองยากอกตอไป ผมมแอปเจงๆ มาแนะนำชอวา Dulux Visualizer ครบ เปนการจำลองสบานกอนทาสจรงในพรบตา แคหยบสมารทโฟนหรอแทบเลตขนมา แลวสองไปบรเวณ. ห องนอน ท ม การตกแต งผน งด […]

2020 – สำรวจบอรด ฝาเพดาน ของ Chula Talabnil บน Pinterest ดไอเดยเพมเตมเกยวกบ บาน เพดาน ตกแตงภายใน. เปนฝาทใชปดเพดานภายในบาน มจดประสงคหลกคอการปกปดระบบงานตางๆทเดนอยบนเพดาน และตดตงงานไฟสองสวางและอนๆ สวนจดประสงครองกเปนเรองการตกแตง. ป กพ นในบอร […]