คนหาและจองขอเสนอจากบานพกทดทสดในอายโอส เยออรยโอส ปากอน ประเทศกรซ ดรววจากผเขาพกและจองบานพกตรงใจสำหรบทรปของทาน. เชาบาน ราคาไมเกน 15000. บ านสาถาปาน ก สร างในพ นท 51 ตรว งบประมาณ 1 3 ล […]

จากแปลนจะเหนวาประตหองนำมความแตกตางกบประตหนาบาน หากไมชอบสามารถแกไขได ดวยการตดมานเสนเพอความเปนสวนตว ซงจรง ๆ แลวกไมไดมผลกบคนภายทมอง. แปลนพน แปลนบาน รหส pp058 แบบบานชนเดยว แบบบานเดยวตกชนเดยว 2 หองนอน 2 หองนำ หองรบแขก โถง ระเบยง ครว. […]

ไมวาจะเปนแบบบานชนเดยวทรงโมเดรน หรอแนวผสมผสานแบบคอนเทมโพราร หากมการจดวางแปลนบานไดตรงตามความตองการ กสามารถมบานชนเดยวสวย ๆ ทสะดวกตอการใชงานภายใน. 23บานโมเดรนชนเดยว พนทใชสอย 100 ตรม. แบบบ านสไตล โมเด ร นลอฟท ช นเด ยว 3 ห […]

ทเมองโตรอนโต ประเทศแคนนาดา Toronto Canada ม บานหร ขนาด 5 หองนอน 7 หองนำ ทชอวา 7 Ashley Park Road มพนทใชสอยมากถง 7200 ตารางฟต มราคามากถง […]

งบกอสรางตำกวา 1 ลานบาท รวมสมยสไตล แบบบานชนเดยว. แบบบานโมเดรนชนเดยวขนาดใหญ 4 หองนอน 5 หองนำ พนทใชสอยประมาณ 256 ตารางเมตร ขนาดแปลนกวาง 2250 เมตร. แบบบ านช นเด ยวแนวโมเด […]

พรอมกบระเบยงบานทมถง 3 จดในหองนงเลนและหองนอนทง 2 หอง. แบบแปลนบานหลงน ดานหนาเปนระเบยง เมอเขามายงประต กจะเปนหองโถงใหญ ตดหองโถงใหญ ทง 2 ฝงเปนหองนอน เมอ. แบบบ านสไตล โมเด ร น ขนาดช […]

บานเลกๆ2หองนอน2หองนำ มสระวายนำสดชว ในงบ 18ลานบาท 20ไอเดยเจงๆแตงหองทำงาน ทจะทำใหชวตคณดขน. บานสไตลลอฟทสวยงามทนสมย ราคาไมแรง เหมาะสมมากสำหรบคนรนใหม บานหลงนเปนบานปนเปลอยขดมน ขนาด 1 หองนอน 1 หองนำ มโรงจอดรถ. สวยงามจร ง แบบบ านสไตล […]

ไอเดยแบบบาน 5 หองนอนสำหรบพนทดนจำกด – บรษทรบสรางบานคณภาพ สมอลลเฮาสบวเดอร. แบบบานปนชนเดยว 2 หองนอน 2 หองนำ งบประมาณ 5 แสนบาท. แบบบ านช นเด ยว สไตล คอมเทมโพราร […]

แปลนพน แปลนบาน รหส PP021 แบบบานชนเดยว แบบบานเดยวตกชนเดยว 2 หองนอน 3 หองนำ หองรบแขก ระเบยง หองพระ ครว ลานจอดรถยนต. แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรน แตงผนงปนเปลอยสวยดบ 2 หองนอน 1 […]