แบบบานหลงคาทรงจว แบบแปลนบานสำเรจรป ไลนไอด HOMEPLAN2U โทร0917536326. แบบบานชนเดยวทรงจว ลกษณะบานออกแบบสไตลคอนเทมโพราร หลงคาทรงจว ตวบานยกพนสงเลกนอย 30 ซม ขนาดตวบาน 8 x 145 เมตร หนาบานมเฉลยงทำเปนมานง ทาดวยโทนสนำทะเล. บ านหล […]