ประตเลอนหนาบาน หรอ ประตรวเลอนหนาบานแบบไมมลอ สวนใหญรวเลอนหนาบานจะเปนแบบมลอ หรอ แบบมราง ซงการใชงานหากเรา. 1กคอบรเวณหวประตสำหรบหยดลอคหนา เมอเราตง ประตบานเลอนรว หนาบานแลวกจะตองมเสารบประต เมอเราปดประตบานบานประตกจะไปชนกบเสารบประต เสานให. ประต ร วสแตนเลส ก บ ประต ร […]

DENGO IP Fifth กลองวงจรปด 5เสา ครบเครองการใชงาน. สำหรบคนทตองออกไปทำงานหรอทำธระนอกบานไกล ๆ บอย ๆ กอดเปน. ต ดต งกล องวงจรป ดบ านล กค าเล อกใช […]

30 สทาบานสวยๆยอดนยม ใครเหน เปนตองชอบ. สวสดครบเพอนๆ ชาวเวบ ในบาน ลองมาชมไอเดย ปดบงสายตาจากงานไม เชนการ ซอนถงขยะ มมเกบของ มมซอมแซม ตามสวนหยอม สวนหนาบาน 27 รป. Ads Sunvo ถ […]

ตดกระจกแปดเหลยม ยนตแปดทศ ไวบรเวณหนาบาน. การตอเตมหองกระจก เหมาะกบบานสไตลโมเดรนเปนอยางยง แตกสามารถเขากบบานแนวอนไดอยางไมขดเขนนก ซงจะชวยเพมความทนสมยใหกบตวอาคารไดดวย. แบบบ านทรงต วแอลสไตล ร วมสม ย 3 ห องนอน 2 ห องน ำ […]

บานชนเดยวสวยๆ เปนบานสวนนามอง นาอย ทเจาของเขยนแบบเอง ซอของเอง จางแรงงานรายวนเอง คมกอสรางเอง จบในงบ 4 แสนบาท พนทของ. สวนสวยหนาบานสไตลองกฤษ ผลงานของนกออกเเบบในกรงเทพ maymemae 07 November 2018 1400 Created. บ […]

บนได แบบบนได แตงบนได ตกแตงบนได บนไดบาน แบบบนไดบาน ตกแตงบนไดบาน. 2015 – แบบบนไดบาน 15 แบบบนไดบานสวย ๆ ทง บนไดเหลก บนไดวน สำหรบบานเลกพนทนอย ชมภาพ แบบบนไดบาน บนไดบาน […]

ระเบยงบนชนสอง กลายเปนฟงกชนทเจาของบานหลาย ๆ หลงอยากตดออก เนองดวยความไมสะดวกทจะออกมานง. 1รบออกแบบ และเขยนแบบ เชน บาน บานเดยว บานแฝด ทาวนเฮาส. บ านสไตล โมเด ร นลอฟท 2 ช น […]

การตดตงรางนำเหมอนกบรปแบบแรก แตจะใชโซระบายนำฝนแทนการตอทอระบายนำเพอชวยชะลอความแรงของนำทมาจากรางนำ ซง. จากภาพดไดงายเลยกคอจะมตวปมนำคอยปมนำขนไปดานบนทสงไปตามทอ Main Return Pipe ไปยงจดทนำตกเรม Waterfalls ซงในทอจะมวาลวควบคมแรงดนของนำทำใหนำตกในบานของเรา. สวนน ำในบ าน สวนน ำภายนอกบ าน สวนในบ าน จ ดสวนในบ […]