เสาหลกเขต เสาบาเดยว เสาบาหมน เสาเหลกโผล. – หนาบานปจจบนกอเสาหลอก เพงรวากรณเสาบานทใหญเขาตองกอเสาแบบน และชวงนคนงานยงไมเขาหนางาน เพราะผรบเหมาบอกวาชวงนตดเกยวขาว ขออปเดตเปน. 20 ไอเด ย การนำไม ไผ มาสร างเป นเฟอร น เจอร […]

ไอเดย แบบบานสวยๆ 110 รายการ บานหลงเลก ออกแบบบาน บานโมเดรน. กำหนดตำแหนงลานวางกลมตามขนาดตางๆ จากนนตอกเสาเขมขนาด 1-2 เมตร แลวแตขนาดของพนทจะทำตามจด ตารางเมตรละ 1 ตน ใชแบบไมอดเปนตวกำหนดรปรางและขนาดตามตองการ ยด. บ านโมเด ร […]

ยนดใหแชร แบบบานสวยๆ ไอเดยบาน. บานสองชนยกพนตำ ผนงกออฐฉาบปนแตงแตมดวยโทนสเบจ ผสมผสานรวมกบไมเทยมส. แบบบ านช นเด ยวหล งคาทรงป นหยา ล กษณะบ านแบบหล งคาทรงป นหยา ต วบ านยกพ […]

At 70400 AM แบบบาน ระเบยงบาน ระเบยงหนาบานเปนสวนสำคญสำหรบบานทกๆหลง บานไหนทมระเบยงหนาบานและตองการตกแตง. หนาแรก ขาว แจกฟร รวม 50 แบบบานสวยๆ เอาไวเปนไอเดย ถกใจทกวยแนนอน ดวยงบ 3-6 แสนบาท. แบบบ านช […]

หากเพอนๆ ชาวเวบสนใจอยากซอแบบแปลนหรออยากสรางบานสวยๆ แบบทเรานำมาใหชมกน สามารถตดตอทมสถาปนกจาก fewdavid3d-design ไดทขอมลดานลาง. 4แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรนลอฟท พรอมโรงจอดรถ งบ 9 แสนบาท. บ านช นเด ยวสไตล โมเด ร น หล งคาเพ […]

บานหนาแคบ มคอรตในบาน เปดโปรงดานขาง Line ID. กำแพงแลว หากไมรวมสวนรมทาง กวงประมาณ 42 เมตร การออกแบบทแปลกใหม. แบบบ านโมเด ร นลอฟท สองช นทรงกล องหน าแคบ Md12 […]

ประตเลอนหนาบาน หรอ ประตรวเลอนหนาบานแบบไมมลอ สวนใหญรวเลอนหนาบานจะเปนแบบมลอ หรอ แบบมราง ซงการใชงานหากเรา. 1กคอบรเวณหวประตสำหรบหยดลอคหนา เมอเราตง ประตบานเลอนรว หนาบานแลวกจะตองมเสารบประต เมอเราปดประตบานบานประตกจะไปชนกบเสารบประต เสานให. ประต ร วสแตนเลส ก บ ประต ร […]

DENGO IP Fifth กลองวงจรปด 5เสา ครบเครองการใชงาน. สำหรบคนทตองออกไปทำงานหรอทำธระนอกบานไกล ๆ บอย ๆ กอดเปน. ต ดต งกล องวงจรป ดบ านล กค าเล อกใช […]

30 สทาบานสวยๆยอดนยม ใครเหน เปนตองชอบ. สวสดครบเพอนๆ ชาวเวบ ในบาน ลองมาชมไอเดย ปดบงสายตาจากงานไม เชนการ ซอนถงขยะ มมเกบของ มมซอมแซม ตามสวนหยอม สวนหนาบาน 27 รป. Ads Sunvo ถ […]