บานชนเดยวสวยๆ เปนบานสวนนามอง นาอย ทเจาของเขยนแบบเอง ซอของเอง จางแรงงานรายวนเอง คมกอสรางเอง จบในงบ 4 แสนบาท พนทของ. 30382 likes 156 talking about this. แมนช น คฤหาสน […]

บานสวน หลงเลกๆ บานไมกลางทงนา ไดบรรยากาศสดๆ ฟนๆ งบ แสนตนๆ. เปดใหบรการทกวน ตงแตเวลา 0900-1930 น. ไอเด ย เถ ยงนา บ านสวน เล กแต สวย […]

งบประมาณการกอสราง 82000 บาท ไมรวมโครงสรางใตนำ สำหรบผสนใจอยากมศาลาในสวน เรามตวอยางศาลาสวยๆอกมากมาย พรอมแปลนกอสรางและราคาประเมน ตดตามเพมเตมไดจาก หนงสอ. แบบกระทอมหญาคาแบบเรยบงาย แตหลงนจะเพมความแขงแรงอกนดดวยการใชอฐบลอกแทนไมไผ เพมความเกดวยกระจกบานใหญ สามารถนำไปเปนแบบกระทอม. แบบบ านสวนพอเพ ยง ราคาประหย ด บ านสไตล […]

Home Houses 7 แบบบานทรงไทย เปลยนใหทนสมยแตอยสบายดงเดม. บาน เปรยบเสมอน Save Zone สำหรบใครหลาย ๆ คน เมอถงเวลาสรางบาน จงตองพถพถนในการเลอกสงทชอบ วนนพอฐจงอยากจะแนะนำ 9 สไตล. บ านล านนาประย […]

ไอเดย แบบบานสวยๆ 110 รายการ บานหลงเลก ออกแบบบาน บานโมเดรน. กำหนดตำแหนงลานวางกลมตามขนาดตางๆ จากนนตอกเสาเขมขนาด 1-2 เมตร แลวแตขนาดของพนทจะทำตามจด ตารางเมตรละ 1 ตน ใชแบบไมอดเปนตวกำหนดรปรางและขนาดตามตองการ ยด. บ านโมเด ร […]

สวสดคะสมาชก Me-baankab ทกทาน ขอ. งบตงเเต 5 แสน-7 เเสนบาท สไตลแบบบาน แบบบานชนเดยว แบบบานชนเดยวขนาด 3 หองนอน 1 หองนำ สสวยโดดเดน งบการกอสราง 690000 บาท. แบบบ […]

ตวบานประกอบดวย 2 หองนอน 1 หองนำ มหองครวและหอง. สวนสวยแบบคลาสก เพมความหรหราดวยนำพขนาดเลก ปลกตนไมแซม. บ านไม ยกพ นสไตล ไทยล านนา ด งเด ม พอเพ ยง […]

Posted on มกราคม 15 2015. บานไมยกพนรมคลอง แบบเปดโลงพรอมกบเปนพนทนงเลนพกผอน และรบประทานอาหาร มววธรรมชาตทสวยงาม เรยบงาย. แบบบ านโมเด ร นยกพ นส ง หล งคาเพ งหมาแหงน ตกแต […]