2500 จนคณพอมารบชวงตอมา จนสงตอมาถงรนผม ซง. ใหคำปรกษาเรองบานฟร รบเหมาสรางบานขอนแกน รบเขยนแบบ ออกแบบ รบสรางบานครบวงจร บานสวยสงสราง Winner Gold House l วนเนอร โกดล เฮาส. ร บสร างบ […]

เปนบานทออกแบบสวย และมเอกลกษณสวย พรอมโรงจอดรถ เปนบานโทนสอบอน มเฉลยงหนาบาน สไตลโมเดรนผสมผสาน. บานหลงเลกสไตลโมเดรน ดไซนหลงคาเพงหมาแหงนสดโดดเดน งบประมาณกอสราง 590000 บาท. สวยๆ บ านช นเด ยวยกพ นส ง สไตล โมเด […]

แบบบาน 3 หองนอนเกๆ. แบบบานสองชนยกพน Modern Contemporary House Plans Exposed Concrete Style สวยดบ. แบบสไตล โมเด ร นช นเด ยว ร ปทรงแบบต […]

ไอเดย บานสวนพอเพยง สวยสงบ ราคาประหยด มระเบยงไวกนลมชมวว. 3 หองนอน 5 หองนำ. แบบบ านโมเด ร นราคาประหย ด บ านช นเด ยวโมเด ร น […]

2019 – สำรวจบอรด โรงจอดรถ ของ ชยณรงค บน Pinterest ดไอเดยเพมเตมเกยวกบ โรงรถ บาน ดาดฟา. วนนเรานำการตอเตมหลงคาหนาบานและปกระเบองพน สำหรบเปนทจอดรถมาแบงปน เผอจะเปนประโยชนกบเพอน ๆ คะ. แบบบ านโมเด ร […]

สำหรบวนนไขเจยวกจะพาไปชมบานอกเชนเคยครบ วนนเปนแบบบานสวยๆ 20 แบบบานหลงนอยๆ เลกๆ ทงบการกอสรางนาจะไมเกน 4 แสนปลายๆ. At 102200 PM บาน 2 ชน แบบบาน รปแบบบานชนเดยว แบบ บานทรงปนหยา หรอทฝรงเรยกวา hip […]

บานชนเดยวสวยๆ เปนบานสวนนามอง นาอย ทเจาของเขยนแบบเอง ซอของเอง จางแรงงานรายวนเอง คมกอสรางเอง จบในงบ 4 แสนบาท พนทของ. 30382 likes 156 talking about this. แมนช น คฤหาสน […]

บานสวน หลงเลกๆ บานไมกลางทงนา ไดบรรยากาศสดๆ ฟนๆ งบ แสนตนๆ. เปดใหบรการทกวน ตงแตเวลา 0900-1930 น. ไอเด ย เถ ยงนา บ านสวน เล กแต สวย […]

งบประมาณการกอสราง 82000 บาท ไมรวมโครงสรางใตนำ สำหรบผสนใจอยากมศาลาในสวน เรามตวอยางศาลาสวยๆอกมากมาย พรอมแปลนกอสรางและราคาประเมน ตดตามเพมเตมไดจาก หนงสอ. แบบกระทอมหญาคาแบบเรยบงาย แตหลงนจะเพมความแขงแรงอกนดดวยการใชอฐบลอกแทนไมไผ เพมความเกดวยกระจกบานใหญ สามารถนำไปเปนแบบกระทอม. แบบบ านสวนพอเพ ยง ราคาประหย ด บ านสไตล […]