2500 จนคณพอมารบชวงตอมา จนสงตอมาถงรนผม ซง. ใหคำปรกษาเรองบานฟร รบเหมาสรางบานขอนแกน รบเขยนแบบ ออกแบบ รบสรางบานครบวงจร บานสวยสงสราง Winner Gold House l วนเนอร โกดล เฮาส. ร บสร างบ […]

เพาะกลา รบออกแบบ และ รบสรางบานไม ศาลาไมจรง บานนอคดาวน บานสำเรจรป. บรษทรบเหมากอสรางบาน ออกแบบบาน 1ชน 2 ชน อาคารทวไป hangchat ลำปาง. ไอเด ย สร างบ านช […]

บานชนเดยวดไซนทรงเหลยมโมเดรน สรางสวยๆ โดดเดน โทนสนำตาลกอสรางขนทบานหนองบง อำเภอแกงสนามนาง จงหวดนครราชสมา มพนทใชสอย 54 ตรม. เชอวาหลายคนทกำลงจะสรางบาน ไมไดเรยนสถาปนกมาอยางแนนอน จงไมอาจทราบไดวาตวเองตองการบานแบบไหน ขนาดเทาไหรด. 9 แบบบ านช นเด ยว Boq แจกฟร […]

นายชาตชาย พยหนาวชย ผอำนวยการธนาคารออมสน รวมแถลงขาวโครงการบานประชารฐ รวมกบ นาย. เกน 80 ของราคาประเมนทดนพรอมสงปลกสราง. Check List เอกสาร ก อนย นก ตอนท 2 Dotproperty Co Th […]

บานชนเดยวสไตลโมเดรน แตงผนงปนเปลอยขดมน สวย เก. บานโมเดรนสวยๆราคาถกงบแค160000บาท 2หองนอน1หองนำ เปนไอเดยการ. แบบบ านมาใหม แบบบ านช นเด ยว แบบบ านสองช น แบบบ านสวย ร บสร […]

นอกจากโปรแกรมออกแบบและตกแตงบานแลว อเกยยงมโปรแกรมสำหรบตกแตงหองครว พรอมกบลสตเฟอรนเจอรตาง ๆ ใหลองเลอกตกแตง อกทงยงมราคาและสามารถ. พนทใชสอย 60 ตรมคำนวณราคาสรางบานได 60 x 13000 780000 บาท. Little House บ านน อยสร างส […]

ตอมาเราจะสรางรวบาน เพอจำกดพนทบรเวณบานทงหมดของบานเรา มขนาด 8085 เมตร และความหนาของรว มขนาด 05 เมตร โดยใชคำสง LINE L วาดเสน. บานชนเดยวหลงนเปนบานในฝนทเจาของบานมาตงกระทบอกเลาเรองราวการสรางบานดวยเงนเกบของตวเอง และใชเงนสดในการสราง. แปลนบ านไม ยกส ง แบบแปลนบ […]

จากตวอยางรายการประมาณคาใชจายการกอสรางน จะเหนไดวา งวดแรกทผยนกตองจายเองกอนคอ 150000 บาท เพอวางโครงสรางของบาน และเมอยนขอกสนเชอ ธนาคารก. ยกตวอยางเชน ทดนเขาคอผนหนง พนท 200 ตารางวา ราคาขายของผขายขายอยท 2000000 บาท ผซอตองการกเงนจากธนาคารมาซอทดนผนน. Review บ านเด […]

086-310-8887 081-113-9555 Office. SBC Design บรการออกแบบบาน เขยนแบบบานพกอาศย อาคาร สำนกงาน โกดงเกบของ ดวยทมงานผ. บร ษ ทร บสร างบ าน แบบบ านท งหมด […]

สรางศาลาธรรม ภายใน 75 วน. Email protected 081 846 8948. บร ษ ทร บสร างบ าน ซ คอน สร างได อย […]