รวมรวว และรายละเอยด โครงการ บาน บานพฤกษา 104 สขมวท-แพรกษา Baan Pruksa 104 Sukhumvit-Praksa ถนนแพรกษา สมทรปราการ เนอท 30-0-0 ไร ราคาเปดตว 179. โครงการ บานพฤกษา […]

โครงการ บานพฤกษา แพรกษา-สขมวท มแบบบาน 2 แบบคอ Cedar ทาวนโฮม 2 ชน หนากวาง 57 มพนทใชสอย 980 ตรม. แพรกษาใหม สมทรปราการ ทตง ตแพรกษาใหม อเมอง […]

ขายถก หลงมม พฤกษา 15 ตำหร-บางพล ไปนคมบางปงาย แตงใหม ครวสวย. ขายดวน บานแฝด 2 ชน เนอท 35 ตรว. ร โนเวททาวน เฮาส หล งน […]