วนเสารท 5 มกราคม 2562 เวลา 1325 1355 น. – โอนบาน รถ. ฤกษ ยามว นท 8 พ ย 2562 ฮวงจ ย […]

ใครทวางแผนเอาไววาจะขนบานใหม ตองหาฤกษยายบาน 2564 ทด และเหมาะกบเจาบาน ป พศ. วนท 10 ธนวาคม 2563 สามารถทำการไดทกเรอง. เทพเจ าไฉ ซ งเอ ย โปสเตอร ภาพ วอลเปเปอร […]

การนำพระเขาบาน หรอ การทำพธเขาบานใหมในครงแรก ถอเปนอกหนงความเชอทมมายาวนาน ซงจะชวยเสรมสรมงคล และทำใหผอยอาศยอยเยนเปนสข วนน. สำหรบบานนงทศตะวนออก หนหนาไปทศตะวนตก ชวงองศาตำแหนงทศตะวนออก. ช ว ตธรรมดาในบ านไม ใต ถ นส ง บ านและสวน […]

รวบรวมฤกษดทใชสำหรบทำบญบาน ของทง 12 เดอน ประจำป พศ. คนทกำลงจะยายโตะทางาน ยายหองทำงาน อยากรวามวนไหนด ทเปนฤกษด ฤกษมงคล เพอความรงโรจน ตลอดป 2564 2021. ผ าดวงล คนาราศ เมถ นป […]

ฤกษงามยามด ป 2564 รหนาท นำชวมความสข. วนองคาร 10 สงหาคม 2564. ด ดวง ว นมงคลประจำเด อนธ นวาคม 2562 ฤกษมงคล ขนบานใหม 2564 ชวงวน […]

1วนเสารท 1 พฤษภาคม 2564 ตรงกบแรม 5 คำ เดอน 6 ปฉล. ฤกษมงคล ขนบานใหม 2564 ชวงวน เวลาไหนบางของแตละเดอน. ป กพ นโดย ธรรมร ตน […]