ราคาตรม แพงกวา 1000 บาท ตรม ไมรวมอปกรณ อปกรณ 100 บาท ตรม. 1หลงคา แบน หรอหลงคา SLAB ทำดวยคอนกรตเสรมเหลก เปนทนยมตามบานแบบโมเดรน โดยสรางขนเพอเพม. แบบบ าน แบบบ […]

Distant from Toscana Valley Log Home บานเดยว 4 หองนอน 3 หองนำสวนตว ขนาด 250 ตรม. วนนแหมมเลย รวบรวมขอมลการเทยว เขาพกทอสคานา วลเล เขาคอ Toscana […]

ราคาไมเกน 10 ลาน คด 75 1628000 บาทx75122100 บาท. ในกรณทลกคาตองการแก ไขเพมเตม ภาพ 3 มต จะตองสงไฟลนามสกล SKP สำหรบ โปรแกรม Sketch Up เพอทำการแกไข […]

โทรไปท 086 980 0088. ซพ ซเลคชน ไขไก dha 50-60กรม แพก4 2400 2900 เพมลงรถเขน. แบบบ านช นเด ยว 4 ห องนอน […]

การจะมบานราคาถกโดยเฉพาะ แบบบานชนเดยวราคาไมเกน 2 แสนบาท นนเปนเรองทยากมากและตองแลกมากกบหลายสงหลายอยางทเราจะตองเสยไป เชน ความทนทานของบานเนองจาก. บานราคาไมเกน 1 ลานบาท บานราคา 1 – 2 ลานบาท บานราคา 2 – 3 ลานบาท. […]

รวมประกาศขาย บานมอสอง ราคาถก ราคาไมเกน 2 ลานบาท ในกรงเทพฯและตางจงหวด ทงบานเดยวมอสอง ทาวนโฮม-ทาวนเฮาสมอสอง. ขายบานดวน เจาของขายเอง ลดจากราคา 6ลาน เหลอ55ลานบาท อเมอง จเชยงใหม อยใกลทำเลทองของเชยงใหม ใกลใจกลางเมอง จะซออยเอง หรอ. […]