มาตรการทปองกนการเกงกำไรอสงหาฯ เรมใชตงแต 1 เมย62 กรณใครกซอบาน คอนโดฯ ไมเกน 10 ลานบาท โดยไมมหนคางในบานหลงอน ไมตองวางเงนดาวนไดเชนเดม แต. ไดผอนผนมาตรการ LTV เพมเตม โดยการกบานหลงแรกไมเกน 10 ลานบาท สามารถกได 100 […]