ขายทาวนเฮาสเจาของขายเอง ซอยกนตนา เนอท 27 ตารางวา 2 ชน พนทใชสอยขนาด 50 ตารางเมตร 3 หองนอน 2 หองนำ ทจอดรถ 2 คน ราคาขาย 270 ลานบาท […]

พนทโครงการ 49 ไร 1 งาน. ชอโครงการ พฤกษาวลล 49 ศรนครนทร pruksa ville 49 srinakarin เจาของโครงการ พฤกษา เรยลเอสเตท pruksa real estate ลกษณะโครงการ […]

ถนนเตมรก-บางบวทอง ถนนวดลาดปลาดก ตำบลบางค. บานพฤกษา 33 บางบวทอง เปนทาวนเฮาสทถกพฒนาโดย บรษท พฤกษา เรยลเอสเตท จำกด บานพฤกษา 33 บางบวทอง ท บางครด บางบวทอง มสงอำนวย. Pin By […]

Resale สมทรปราการ บางพล บางแกว. 4 นอน 2 ชน 19 วา². แบบห องเช า 2 ช น สไตล โมเด ร นแนวญ […]

หมบานพฤกษาวลล501 ขายทาวนโฮม 2 ชน ซอยราษฎรพฒนา ถนนรามคำแหง ถนนราษฎรพฒนา ถนนเสรไทย แขวงสะพานสง เขตสะพานสง กรงเทพฯ. ขายหมบานพฤกษานาราบงหนองโคตร ขอนแกน ราคา 4 ลาน บานเดยว 2 ชน เนอท […]

Search the worlds information including webpages images videos and more. พฤกษา เรยลเอสเตท ขายบานทกทำเล ครบทกความตองการกบโครงการคณภาพ ทงบานเดยว ทาวนเฮาส ทาวนโฮม คอนโด พรอมใหทกครอบครวไดสมผสความสขความอบอน โทร […]

พฤกษา ผนำอสงหาฯ ลยตลาด EEC โซนบางแสน เปดพนท พฤกษา อเวนว หนองมน-ชลบร Mixed Residential พรอมเปดขาย 2 โครงการใหม บานพฤกษา หนองมน-ชลบร 3 ทาวน. รวมขอมล บานสวนพฤกษา […]