แบบบาน 2 ชน สไตลโมเดรน. แปลนพน แปลนบาน รหส PP078 แบบบานชนเดยว 3 หองนอน 1 หองนำ หองรบแขก หองพระ ครว ระเบยง จอดรถยนต. แปลนพ น […]

แบบบานโมเดรนชนเดยว MD15 เปนแบบบานชนเดยวยกพนขนาด 3 หองนอน 3 หองนำ ถกออกแบบมาใหมรปทรงสไตลโมเดรนในลกษณะรปตวแอล L เนนความทนสมยในการประยกตใชวสด. บานตนทนตำหลงนเปนบานชนเดยวยกพน ใชโครงสรางเหลกทงหมด ตงแต. แบบบ านช นเด ยวยกพ น ทรงไทยประย กต […]

โทรไปท 089 646 6644 ดเสนทาง. แบบแปลน แบบแปลนบาน แบบแปลนตกแตงภายใน แปลน แบบบาน ขนาดเลก แตถกแบงออกเปน 3 หองนอน แตสวนกลางดกวางขวางเหมาะกบการใชงานในยคปจจบน. แบบบ านโมเด ร นหล งคาทรงป […]