ไอเดย แบบบานสวยๆ 110 รายการ บานหลงเลก ออกแบบบาน บานโมเดรน. กำหนดตำแหนงลานวางกลมตามขนาดตางๆ จากนนตอกเสาเขมขนาด 1-2 เมตร แลวแตขนาดของพนทจะทำตามจด ตารางเมตรละ 1 ตน ใชแบบไมอดเปนตวกำหนดรปรางและขนาดตามตองการ ยด. บ านโมเด ร […]

หองนำสเทาตดดำ ทดขรมแบบมเสนห อางลางหนาทรงเคานเตอรและกระจกบานใหญ เลนระดบพน. เรยกไดวา กระจกตดผนง สามารถนำมาดดแปลง ตกแตงบานไดสารพดแนว ไมวาจะแบบเรยบงาย แบบหรหรา แบบแปลกตา หรอ ดไซนพเศษตางๆ กลวนแตชวยทำใหบานของเรา ดนาอย และ. ท บห องพระบร เวณช […]

หลงจากตดตงผนงทบกนเสยงแลว เราจงทำการตดตงหนากนเสยงอกชนทบหนาตางเดม โดยหนาตางใหมจะสามารถเปดออกได ดงแสดงในรป. กระจกตดผนงทกำหนดขนาดตรงตามความตองการ พนและอบสจนเปนกระจกเคลอบสคณภาพสง เปลยนผนงรปแบบเดมๆ ใหไดลคโมเดรน สะอาด เงางาม มสใหเลอกกวา 60 ส. Love Living Room And Mirror Wall So […]

By Homedecinth in การดแลรกษาบาน ซอมแซมบาน ตอเตมบาน ตกแตงบาน แตงบาน ตกแตงภายใน หองนำ แบบหองนำสวยๆ ตกแตงหองนำ กนยายน 14 2012. โดยจะตดฝา และทำผนงดวยแผนยปซม ทงหองเลย และจะกนหองไวเปนหองนอนดวย 1 […]