นอกเหนอจากการจดบนทกแลว ยงมการแชรกบบคคลอน ใชงาน. บญชครวเรอน 3 การทำโครงการ รายรบ รายจาย ทำเอง ทำบญช Excel ตวอยาง สมดบญช Download แบบฟอรม doc แบบ xls หมายถง คอ […]

แบบบานเกษตรเกาะพะงนแบบมหองครวตอหลงบาน 2หองนอน 1หองนำ แบบบานอยสบาย ยกพนสง 1 เมตร แบบบานสไตลโฮมสเตย. 21บานโมเดรนยกพนชนเดยว พนทใชสอย 104 ตรม. บ านแนวโมเด ร นยกพ นใต ถ นส ง […]

ไมวาจะเปนบานโครงเหลก หรอ โครงสรางคอนกรต เมทลชทบลสโคป กยงเปนวสดหลงคาและวสดตกแตงคณภาพสง ทปรบเปลยนประยกตให. บานโครงสรางเหลก บานสรางจากเหลก สามารถออกแบบบานไดหลากหลายมากกวาโครงสรางปนเพราะเหลกทใชสรางบาน มหลายชนดหลายขนาด และยงสามารถ ดด พบ ยด ใหเปนไปตาม. แบบบ านช นเด ยว โครงเหล […]

ไหวพระพรหม บชาพระอาทตย ถอคตคมครองทง 7 วนในสปดาห. ธป 12 ดอก. จ ดธ ปก ดอก จ งจะถ กว ธ จร งๆ ในการไหว ส […]

14 แบบบานสำหรบผสงวย เรยบงายและอยสบาย. แบบบานผสงอาย ทรองรบทงแบบอยคนเดยวและมพนทสำหรบสมาชกทงครอบครว ทงบานชนเดยวสำหรบ 2 4 คน ซงอาจสรางเตรยมไวในวยเกษยณ และบานสองชนสำหรบ 4 7 คน. แปลนบ านช นเด ยว เหมาะก บผ […]

แบบบาน 2 ชนสวยๆ ดแลวนาอยอบอนมากๆ. รวมรววจดสวนหนาบาน สำหรบผทกำลงมองหาไอเดยและแบบจดสวนสวย ๆ รบรองวามใหเลอกหลากหลายสไตลแนนอน. บ านสวน ไม แท ท งหล ง งบ 300 000 บาท งานปราณ […]

แบบบ านช นเด ยว สไตล คอนเทมโพราร ล กษณะบ านแบบหล งคาป นหยา ต วบ านยกพ นส งประมาณ 50 ซม ด านข […]

1 ลาน ถง 2 ลานบาท บานทรงหนาแฝดสไตลคอนเทมโพราร 3 หองนอน 2 หองนำ พนท 102 ตรม. แบบบานราคาไมเกน 15 ลานบาททเรารวบรวมมาใหทกทานไดดกนในครงนเปนลกษณะแบบบานสองชนของสำนกการโยธา ซงมดวยกนหลากหลายรป. ป กพ นโดย […]