เคยฝนวาอยากไดบานสวย ๆ แต. บานสวยในฝนหลงน เปนผลงานการออกแบบ และกอสรางโดยทมชางโจ อภวาทเปนบานสไตลโมเดรนยอดฮต ททาดวยโทนสเทาให. ป กพ นในบอร ด บ านในฝ น ถงแมวาบานขนาด 1 หองนอน จะเปนบานหลงเลกๆ ทอาจจะไมไดโอโถงหรอใหญโตอะไร […]