ชมความสวยงามของ 30 แบบบาน ตคอนเทนเนอร บานราคาประหยด สวยงามคมคา ทงยงสะดวกในการเคลอนยายและตดตง จาก แบบบาน ตคอนเทนเนอรทง 30 แบบ มทงบานชนเดยว บาน. แบบบาน ตกแตงบาน บานสวยราคาประหยดโทนสมวง ขนาด 2 หองนอน […]

แปลนพน แปลนบาน รหส PP056. แบบบานสไตลโมเดรนราคาประหยด พรอมเฉลยงใตชายคาขนาดยอม งบประมาณกอสรางไมเกน 300000 บาท. แบบบ านสองช นสไตล ร สอร ท แบบบ าน 2 ช น […]

หลกการวางแปลนหองนอนไมยาก โดยเนนการสรางความสงบ เปนสวนตว และมสขลกษณะทด. การสรางบาน เนนการสรางทไมแพง บาน1ชน บาน 2หองนอน 2หองนำ พรอมทจอดรถ บาน3หองนอน บานกวาง 65เมตร บานขนาดเลก บานชนเดยว บานชนเดยวยกสง บานชนเดยว. 15 แบบบ […]

บานชนเดยว 4 หองนอน 30 ผงบานชนเดยว 4 หองนอน หองเยอะเพอทกคน ในปจจบนบานมกจะสรางหองนอนไวมากกวา 2 หอง บางหลง 3 หอง บางหลง. บานโครงสรางปนชนเดยวยกพนสง พนทใชสอย 120 ตารางเมตร 2 […]

ฤกษขนบานใหมเดอนกนยายน 2564 ฤกษมงคลประจำเดอนกนยายน 2564 วนพฤหสบด ท 02 กนยายน พศ2564 เวลา 0900 – 1059 น. ฟาใหมปฉลป 64 ฤกษยามดคดคาขายตองวนไหน จะออกเรอนขนบานใหมเดน. ด ดวงฟร […]