3 หองนอน 3 หองนำ. แบบบานหลงนออกแบบโดย Chewzill เปนแบบบานชนเดยวทมพนทใชสอย 102 ตารางเมตร ทประกอบไปดวย 3 หองนอน 2 หองนำ สวนนงเลน และหองครว การออกแบบเปนแบบบานหนาจว สวยงาม. บ านพ […]

บานเลกๆ2หองนอน2หองนำ มสระวายนำสดชว ในงบ 18ลานบาท 20ไอเดยเจงๆแตงหองทำงาน ทจะทำใหชวตคณดขน. บานสไตลลอฟทสวยงามทนสมย ราคาไมแรง เหมาะสมมากสำหรบคนรนใหม บานหลงนเปนบานปนเปลอยขดมน ขนาด 1 หองนอน 1 หองนำ มโรงจอดรถ. สวยงามจร ง แบบบ านสไตล […]

บานชนเดยวสวยๆ เปนบานสวนนามอง นาอย ท. แบบบานชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนำ จาก BLACK BRUSH architect ทผสมผสานบานยกพนสงแบบไทย ๆ ใหเปนสไตลโมเดรน และคมโทนดวยสขาว-ดำททำใหดทนสมยมากขน มาพรอมทจอดรถและสวนหนา. แบบบ าน […]

แบบบานชนเดยวยกพนสง ใตถนโลง สไตลโมเดรนทรอปคอล พนทใชสอย 138 ตรม. รววแตงหองนอนสโลแกน คดเอง ซอเอง เลอกเอง ทำเอง อยเอง My Home 26 ปกบบานหลงแรกของผม. แบบบ านทรงโมเด ร น […]

ดวยแอป นกออกแบบ ทชวยวางแผนหอง 3D การออกแบบของนกออกแบบหองพกเพอ การตกแตง. ขอขอบคณขอมลจาก freshome และ Sweet Home 3D. แต งผน งห องนอนด วยไม Modern Minimalist Bedroom […]

บานโมเดรน3หองนอน 2หองนำ 1หองครว 1หองโถง 1ระเบยง งบ 639600 บาท. แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรน รปทรงตวแอล 2 หองนอน 3 หองนำ งบกอสรางเรมตน 19 ลานบาท. แบบบ านโมเด ร […]

ไมวาจะเปนแบบบานชนเดยวทรงโมเดรน หรอแนวผสมผสานแบบคอนเทมโพราร หากมการจดวางแปลนบานไดตรงตามความตองการ กสามารถมบานชนเดยวสวย ๆ ทสะดวกตอการใชงานภายใน. แบบแปลนบานชนดยว 2 หองนอน จดสรรเนอทภายในใหลงตว. แบบบ านสไตล โมเด ร นลอฟท ช นเด ยว 3 ห […]

บานสไตลโมเดรนชนเดยว หลงนประกอบไปดวยขนาด 4 หองนอน 4 หองนำ 1 หองโถงรบแขก 1 หองครว พนทใชสอย 280 ตารางเมตร สำหรบงบประมาณในการ. แบบบานสวย 2 ชน 4 หองนอน 2 […]