2 หองนอน 1 หองนำ 1 หองรบแขก 1 หองครว พรอมเฉลยงบาน งบประมาณ 880000 บาท. 18บานชนเดยว สไตลโมเดรนทรอปคอล 2 หองนอน 1 หองนำ ราคาในงบ 530000 […]

จากแปลนจะเหนวาประตหองนำมความแตกตางกบประตหนาบาน หากไมชอบสามารถแกไขได ดวยการตดมานเสนเพอความเปนสวนตว ซงจรง ๆ แลวกไมไดมผลกบคนภายทมอง. แปลนพน แปลนบาน รหส pp058 แบบบานชนเดยว แบบบานเดยวตกชนเดยว 2 หองนอน 2 หองนำ หองรบแขก โถง ระเบยง ครว. […]

Jun 16 2018 – แบบบานชนครงโมเดรน MD13s เปนแบบบานชนครงจาก Moderate ทถกพฒนามาจากแบบบานชน. 30 ผงบานชนเดยว 4 หองนอน หองเยอะเพอทกคน. แบบบ านช นเด ยวทรงป นหยา ขนาด […]

ทเมองโตรอนโต ประเทศแคนนาดา Toronto Canada ม บานหร ขนาด 5 หองนอน 7 หองนำ ทชอวา 7 Ashley Park Road มพนทใชสอยมากถง 7200 ตารางฟต มราคามากถง […]

งบกอสรางตำกวา 1 ลานบาท รวมสมยสไตล แบบบานชนเดยว. แบบบานโมเดรนชนเดยวขนาดใหญ 4 หองนอน 5 หองนำ พนทใชสอยประมาณ 256 ตารางเมตร ขนาดแปลนกวาง 2250 เมตร. แบบบ านช นเด ยวแนวโมเด […]

พรอมกบระเบยงบานทมถง 3 จดในหองนงเลนและหองนอนทง 2 หอง. แบบแปลนบานหลงน ดานหนาเปนระเบยง เมอเขามายงประต กจะเปนหองโถงใหญ ตดหองโถงใหญ ทง 2 ฝงเปนหองนอน เมอ. แบบบ านสไตล โมเด ร น ขนาดช […]

แบบบาน แบบบานโมเดรนลอฟทชนเดยว 5 หองนอน 3 หองนำ สวยงามโดดเดนดวยซมระแนงไมและผนงปนเปลอยแบบบานชนเดยว แบบบานโมเดรน. สวสดสมาชก Me-housekab ทกทาน ยนดตอนรบเขาสชมชนการแชรแบบบานสวย ทเรานำมาใหชม. 15 แบบบ านช นเด ยว 3 ห […]

การนำพระเขาบาน หรอ การทำพธเขาบานใหมในครงแรก ถอเปนอกหนงความเชอทมมายาวนาน ซงจะชวยเสรมสรมงคล และทำใหผอยอาศยอยเยนเปนสข วนน. สำหรบบานนงทศตะวนออก หนหนาไปทศตะวนตก ชวงองศาตำแหนงทศตะวนออก. ช ว ตธรรมดาในบ านไม ใต ถ นส ง บ านและสวน […]