วธการออกแบบบานแบบเปด เปนเรองททาทายความสามารถในการตกแตงตวบานอยางมาก สำนกนกออกแบบบานทกคน แนนอนวาครงนเรามาพรอม. แตงดวยรปภาพดวยการเลอกรปสวย ๆ ลายเสนเก ๆ จะเปนภาพคน ภาพทวทศน ภาพการตน ภาพยอนยค หรอภาพสมยใหมกไดทงนน ทรสกได. สำหร บห องน งเล นจะตกแต งในร […]

ไอเดยนจะเปนการใชกระจกแบบเตมผนงดานเดยวครบ วสดสวนใหญในหองนงเลนนเปนไม ไมวาจะเปนพน ประต ชนวางของ รวมถงโตะ. หากหองนงเลนหรอหองรบประทานอาหารของคณมววสวน ววทองฟา และธรรมชาตสวย ๆ ควรตดกระจกเงาในทศกนตรงขามกบววสวยเหลาน เพอใหกระจกสะทอนภาพความสวยงาม เสรม. ห องร บแขก จะม การตกแต งแบบโมเด ร […]