แบบบานชนเดยวสวยๆ สไตลโมเดรนขนาดเลก แฝงดวยอารมณของลอฟท เพดานตกแตงดวยเศษไมอด และผนงปน. 4แบบบานชนเดยว บานครงปนครงไม งบ 630000 บาท. รวม 40 ไอเด ย บ านไม ก งป น สวยงามแบบไทย […]

รโนเวท เปนอกหนงไอเดยทชวยเปนการเปลยนบานหลงเกาใหกลายเปนบานหลงใหม บานทมการใชงานมาก. แบบบานสวยชนเดยว โดดเดนทนสมย ขนาด 3 หองนอน พรอมแบบแปลน. แบบบ านโมเด ร นสวยท นสม ย 3 ห องนอน 2 ห […]

แบบบาน 2 ชน บานสวยหรทนสมย 4 หองนอน 3 หองนำ จอดรถได 3 คน. ซงการทำผนงเปนแบบสไตลลอฟทนน จะทำใหบานนนดดทนสมย สะดดตาและโดดเดน. 10 แบบ านทรงกล อง แบบต ก […]