303 ตารางวา 30204010 เมตร สวนประกอบของบาน. สำหรบโพสนขอนำเสนอแบบบาน2ชน ขนาดเลกๆ ดไซนสวยงาม ทนสมย และทสำคญ สามารถปลกสรางไดบนพนทขนาดเลก ทมขนาดตงแต 31 ตรว. แบบบ าน W 127 บ าน […]

เนอทแค 21 ตารางวา หลายคนอาจจะนกไมถงวามนจะ. แบบบานชนเดยว a – 53 3 หองนอน 3 หองนำ ขนาดของตวบาน กวาง 870 มยาว 1150 ม. Ea 204 […]

151-200 ตารางเมตร แบบบานชนเดยว ar18 พนทใชสอย 152 ตารางเมตร 4 หองนอน 2 หองนำ ทจอดรถ 2 คน แบบบานชนเดยว ar20 พนทใชสอย 160 ตารางเมตร. แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรน […]

เปดจองบานเดยว2นอน2นำ ราคาเพยง 189 ลบ. ขาย บาน หลงมมใกลสนามบนสวรรณภม หมบานเกศเสร2 ซอยรามคำแหง 124 ราคา 7490000 บาท เนอท 85 ตารางวา พนทใชสอย 250 ตาราง เมตร […]

  • 1
  • 2