ขายบานเดยว ชนเดยว 3 หองนอน 4 หองนำ ทดน 200 ตารางวา พนทใชสอย 178 ตารางเมตร หองรบแขก หองอเนกประสงค หองครวรอน. บานเดยวชนเดยว บนเนอท 50 ตารางวา 2 […]

แบบบานโมเดรนชนเดยว ขนาดกลาง 3 หองนอน 3 หองนำและมทจอดรถถง 2 คน. แบบบานชนเดยว แบบบาน แบบบานสองชน บานชนเดยว แบบบานโมเดรน แบบบานทรงไทย แบบบานชนครง แบบบานใตถนสง ประตบานเลอน กระเบองปพน. ป กพ […]

January 13 2021 แบบบานลาเบลล บานเดยวสไตลนอรดกพรอมโรงรถ โปรงกวางสวางอบอน พนทใชสอยเรมตน 120 ตรม. พบ 23 อสงหารมทรพยสำหรบการคนหาของคณ บาน สอง ชน โม เด. แบบบ านช นเด […]

Steel Series แบบบานแนวลอฟทขนาด 3 ชน ออกแบบเพอชาว Loft Lover เหมาะสำหรบทดนขนาดจำกดแตคงไวซงพนทประโยชนใชสอยคมคา โดดเดนดวยการผสม. แบบบานสองชนหนาแคบ พนทใชสอย 14435 ตารางเมตร ขนาดทดน 4026 ตารางวา 9701660 เมตร กวางxลก […]

ใชสอย 84 ตารางเมตร. บานชนเดยวสสนสดใสหลงนดจะมขนาดเลกทสดในบรรดาบานทเรานำมาแนะนำในครงน ดวยพนทใชสอยราว 40 ตารางเมตร ภายในแบงเปนหองนอน หองนงเลน และหองนำ อก. ไอเด ยสร างบ านเล กกะท ดร ด 1 ห […]

303 ตารางวา 30204010 เมตร สวนประกอบของบาน. สำหรบโพสนขอนำเสนอแบบบาน2ชน ขนาดเลกๆ ดไซนสวยงาม ทนสมย และทสำคญ สามารถปลกสรางไดบนพนทขนาดเลก ทมขนาดตงแต 31 ตรว. แบบบ าน W 127 บ าน […]

เนอทแค 21 ตารางวา หลายคนอาจจะนกไมถงวามนจะ. แบบบานชนเดยว a – 53 3 หองนอน 3 หองนำ ขนาดของตวบาน กวาง 870 มยาว 1150 ม. Ea 204 […]

151-200 ตารางเมตร แบบบานชนเดยว ar18 พนทใชสอย 152 ตารางเมตร 4 หองนอน 2 หองนำ ทจอดรถ 2 คน แบบบานชนเดยว ar20 พนทใชสอย 160 ตารางเมตร. แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรน […]

  • 1
  • 2