การตอเตมบานนน เราตงอยบนสมมตฐานวา จะตองมการทรดตวของชนดนซงอาจจะนำพาอาคาร หรอสวนตอเตม ทรดตวในแนวดงตามไปดวย. การตอเตม-ตกแตงบานทกอสรางดวยระบบพรคาสท หรอ ชนสวนคอนกกรตสำเรจรป precast concrete การตอเตม-ตกแตงบานทกอสรางดวยระบบพรคาสท. Scg Building Materials รวมความร เร องการสร างบ าน ข […]

ภาพสวยๆอกมม ของการตอเตมสวนขางบานดวยงานระเบยงไมจรง พรอมหลงคาระแนงไมสขาวในแบบคลาสสคๆของบานลกคาของเรา ใน มมณ ลานหนาบาน บานในฝน ออกแบบบาน. ตอเตมครวปนเปลอยขดมนขนาด 24×5 เมตร ฉบบบานทาวนโฮม. ต อเต มบ าน อาคารพาณ ชย ท บ […]

เปนราชาฤกษ เวลา 1446-1537 น. ฤกษขนบานใหม 2564 ตงแตเดอนมกราคม ถงเดอนธนวาคม ม. ยกมาเป นโกด ง เพ อเธอ ด ม อน เคร องด มโปรต […]

ตอเตมหองหลงบาน ยาน งามวงศวาน Modular system UPVC ตอเตมบาน ขนาด 25425 ราคา 219000 ไมรวมงานพน งานเขม และระบบไฟฟา. ตองการตอเตมหลงคาทดานหลงของบานทาวนโฮม 2 ชน พนทดานหลง หนากวาง 560 […]

การตอเตมครวหลงบานนนทำไดหลายแบบครบขนอยกบหลายปจจย ทงขนาดพนท รปแบบพนท งบประมาณ ความชอบสวนตว ฯลฯ แตถาจะใหวาดครวในฝนขนมาจากความวาง. กรณทบานเปนทาวนเฮาส ซงมกจะตอเตมพนทหลงบานใหใชงานไดอยางคมคา ซงสวนใหญกเปนหองครว เมอมครวแลวจะมมมตากผาอยดวยกคงไมถก. ต อเต มคร วแยกห างออกจากต วบ านไปเลย ด ไหมคร […]