แบบบานชนครง สไตลโมเดรนทรอปกคอล 3 หองนอน 2 หองนำ พรอมทจอดรถ 2 คน งบกอสราง 210 ลานบาท. บานสองชน สไตลทรอปปคอลโมเดรน แบบบานทาบอ หนองคาย by penmitrdesignbuilder homify. ร […]

แบบบานโมเดรนชนเดยว MD15 เปนแบบบานชนเดยวยกพนขนาด 3 หองนอน 3 หองนำ ถกออกแบบมาใหมรปทรงสไตลโมเดรนในลกษณะรปตวแอล L เนนความทนสมยในการประยกตใชวสด. บานตนทนตำหลงนเปนบานชนเดยวยกพน ใชโครงสรางเหลกทงหมด ตงแต. แบบบ านช นเด ยวยกพ น ทรงไทยประย กต […]

สวสดคะสมาชก Me-baankab ทกทาน ขอ. งบตงเเต 5 แสน-7 เเสนบาท สไตลแบบบาน แบบบานชนเดยว แบบบานชนเดยวขนาด 3 หองนอน 1 หองนำ สสวยโดดเดน งบการกอสราง 690000 บาท. แบบบ […]

บานปนเปลอยสไตลโมเดรน 2 ชน ผสมผสานไมและกระจกอยางเขากน. แบบบานตอมาเปนแบบบานโมเดรน 2 ชน หนากวาง ของ บรษท อเรย คอนสทรคทชน จำกด ซงเปนแบบบานสำหรบคนทมทดนขนาดกำลงดไมนอยกวา 107 ตรว. บ านป นช นเด […]

รวว รโนเวทบาน 2 ชน ใหเปนบานใหมสไตลโมเดรน. จดสำคญคอตองรขนาดพนทใชสอยภายในบาน แลวนำมาคำนวณกบราคากอสราง โดยจะคดเปนตารางเมตร เชน บานเดยวไมชนเดยว ตารางเมตรละ 9900 12800 บาท นำคากอสรางดงกลาว มา. แบบบ านสไตล โมเด ร […]