ชม 12 แบบบานชนเดยวสวย ๆ หลากสไตล พรอมแปลนและราคากอสราง เรมตนท 135 ลานบาท สำหรบครอบครวเลก ๆ และคนทกำลงมองหาแบบบานสำหรบผสงอาย. แบบแปลนบานชนเดยว CasiTa House แบบบานสวยๆ แบบแปลนบานในรปทรงตวTแบบบานชนเดยวพนท 90ตารางเมตร 2หองนอน 1หองนำ […]

แบบบานโมเดรนชนเดยว md15 เปนแบบบานชนเดยวยกพนขนาด 3 หองนอน 3 หองนำ ถกออกแบบมาใหมรปทรงสไตลโมเดรนในลกษณะรปตวแอล l เนนความทนสมยในการประยกตใชวสด. 10 แบบบาน ชนเดยว ราคาไมเกน 1 ลานบาท. บ านช นเด ยวโมเด […]

ราคาประมาณ 78 แสน. Cute House สรางบานชนเดยว ใหมดไซนนารกแบบคอทเทจ ความเรยบงาย ไมไดหมายความวา จะตองจดชด ขาดเสนห บานแตละหลงทมความเรยบงายสามารถเตมดไซนความนารกลงไปได. โพสน ขอพาเพ อนๆไปชมแบบบ านหล งเล กๆ งบประมาณก อสร […]

เปนยงไงกนบางคะ สำหรบบานชนเดยวสไตลโมเดรน โทนสเทา ขนาด 2หองนอน 1หองนำ 1หองพระ 1หองครว 1หองโถง งบกอสราง410000บาท โดยบานหลงนเปนของคณ Kattika Chaengthatsana. รวม 30 แบบแปลนบานชนเดยว 1 หองนอน 1 หองนำ […]

ตงอยบนเนนเขา ฟงกชนการใชงานครบครบ มทงความงามและความเรยบงาย วสดหลก เหลก อฐ ไมและกระจก. แบบ บานไม ชนเดยว บานสวยบนเนนเขา หากการไดใชชวตอยทามกลางธรรมชาตของปาเขาทแทจรง มองดสตวปาหรอนกตาง ๆ ใชชวตไปตาม. บ านพ กสไตล ร สอร […]

Am วนท. งบประมาณ 7 แสนบาท รวว บานโมเดรนชนเดยว พนทใชสอย 85 ตรม. สร างบ านช นเด ยว เร ยบง ายสบายตาอย างลงต ว […]

30 แปลนบานชนเดยว 2 หองนอน พอเหมาะกบครอบครวเลกๆ. แบบบานสำเรจรปพรอมดาวนโหลด ม BOQ คาแรง คาวสด คากอสราง ขออนญาตกอสรางไดเลย. 15 แบบบ านช นเด ยว 3 ห องนอน […]

บานชนเดยวสองหองนอนน นารกและอบอน ออกแบบในสไตลชนบท ใชสโทนออนในการแตงบาน เพอใหบานดอบอนเปนกนเอง และสวนกลางในบานทครบครน. แบบบานชนเดยว สไตลโมเดรนทรอปคอล พนทใชสอย 172 ตรม. บ านช นเด ยวสไตล โมเด ร น พร อมระเบ […]

บานชนเดยวสองหองนอนน นารกและอบอน ออกแบบในสไตลชนบท ใชสโทนออนในการแตงบาน เพอใหบานดอบอนเปนกนเอง และสวนกลางในบานทครบครน. แบบบานชนเดยว สไตลโมเดรนทรอปคอล พนทใชสอย 172 ตรม. บ านช นเด ยวสไตล โมเด ร น พร อมระเบ […]

  • 1
  • 2