สมมตวา แบบบานทเลอกมา เปนบานเดยว 2 ชน ขนาด 180 ตารางเมตร เปนบานปน ตองการสเปควสดอยางสงคอใชสนคาเกรด A และวสดแบบพรเมยม ราคา คากอสรางบาน จะอยท 14500. 2 บานไม สองชน ราคา […]

หลงจากทรอคอยมาเกอบ 1 ป บานของเรากเสรจเรยบรอย. สรางบานชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนำ ราคาประหยด ไมเกน 8 แสนบาท. แบบบ านช นเด ยวสไตล คอนเทมโพราร พร อมระเบ […]

แบบบาน งบไมเกน 15 ลานบาท. บานชนเดยวแนวโมเดรนลอฟท หลงคาเพงหมาแหงน ใตหลงคากรดวยไมเทยมสเทา มหลงคากนสาดหนาบาน. แบบบ านฟร งบน อย 3 แสนบาท ส ขกายสบายกระเป า บ านไอเด ย […]

อปเดตลาสด 10 มถนายน 2562 เวลา 153946 177624. บานนโมเดรนแปลงทรง สวยมาก งบประมาณ 6 แสน. บ านโมเด ร นสวยงาม ขนาด 2 ห องนอน […]

ไอเดยแบบบาน 5 หองนอนสำหรบพนทดนจำกด – บรษทรบสรางบานคณภาพ สมอลลเฮาสบวเดอร. แบบบานปนชนเดยว 2 หองนอน 2 หองนำ งบประมาณ 5 แสนบาท. แบบบ านช นเด ยว สไตล คอมเทมโพราร […]

ร โนเวทบ านป นช นเด ยว ขนาด 2 ห องนอน 1 ห องน ำ ก บงบ 3 4 แสนบาท บ […]

แบบบาน งบไมเกน 3 แสนบาท. แบบบานสองชน 2 หองนอน 1 หองนำ 243 ตรม ราคา 364ลาน ไทยอนรกษไทยภาคใต บานสองชน. สร างบ านราคาประหย ด สไตล […]