ตอเตมครวปนเปลอยขดมนขนาด 24×5 เมตร ฉบบบานทาวนโฮม. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy Safety How YouTube works Test […]

สำหรบคนทกำลงมองหา แบบบานสองชน มระเบยงขอกราบเรยนเชญทานเขามาดภาพตวอยางแบบบบานสองชนมระเบยงสวยๆ การวางตำแหนงระเบยง. ลกษณะบานสองชน 4 หองนอน 2 หองนำ พรอมหองพกผอน หองครว รบประทานอาหาร และระเบยง. ร ว ว สร งบ านช นเด […]

บานสไตลโมเดรน ประกอบไปดวย 3 หองนอน 2 หองนำ. การตอทอระบายนำฝนลงสพน หรอทางระบายนำรอบบาน ใตดน ไมรบกวนเพอนบาน ในกรณทหลงคากนสาดชนกบรวขางบาน ภาพซาย. ถ กใจ 33 1k คน ความค ดเห น […]

ภาพสวยๆอกมม ของการตอเตมสวนขางบานดวยงานระเบยงไมจรง พรอมหลงคาระแนงไมสขาวในแบบคลาสสคๆของบานลกคาของเรา ใน มมณ ลานหนาบาน บานในฝน ออกแบบบาน. ตอเตมครวปนเปลอยขดมนขนาด 24×5 เมตร ฉบบบานทาวนโฮม. ต อเต มบ าน อาคารพาณ ชย ท บ […]

สำหรบคนทมบาน แลวมพนขางบาน อยากจะทำเปนสวนสวยๆ หาตนไมมาลงใหรมรน เอาไวผอนคลายในชวงวนหยดหรอเลก. หนงในวธแกปญหานกคอการออกแบบและทำ ทางเดนในสวนขางบาน เชนเดยวกบไอเดยทเรานำมาฝากเพอน ๆ ในวนน ซงทงหมดนเปนผลงานการจดสวนโดย คณปอยรบจดสวน จะ. 24 ไอเด ย การออกแบบทางเด นข างบ าน […]