สวสดครบ วนนเพจบานดด จะมานำเสนอ 50 ไอเดยบานกลางทงทตกแตงหลากหลายสไตล กบบรรยากาศ. บานโมเดรนกลางทงนา 1 หองนอน 1 หองนำ งบ 350000. บ านโมเด ร นสวยกลางท ง 2 ห […]

บานกลางเมอง 1 ลาดพราว 71 ซอยลาดพราว 71 นาคนวาส 4 ใกลเซนทรลอสตวลล – 3 นอน 4 นำหลงสดสดครวเปด – มเตาแกส 2 หวเครองดดควนซงคลาง. EP1905 รวว […]

บานหลงนอยจากเศษไม รมบอ กลางทงนา – YouTube. บานสวนกลางทงนา ขนาดกะทดรด งบประมาณ 200000 บาท. 1 ป ก บ 24 ภาพท ชอบท ส ด จากค […]

เปนเรอนสำหรบครอบครวเดยว สามภรรยาและลกทยงไมออกเรอน สรางขนโดยมประโยชนใชสอยทเพยงพอกบครอบครว. ชมชนแถบภาคกลางเปนสงคมเกษตรกรรมบรเวณทราบลมแมนำ เชน แมนำเจาพระยา แมนำลพบร แมนำปาสก และแมนำสายอนๆ อกมากมาย ชาวบานในภาคกลางจงผกพน และใช. ป กพ นในบอร ด สถาปน ก เรอนเครองสบของเรอนไทยภาคกลางมกรจกในอกชอคอ เรอนไทยเดม […]

สำหรบคนทมไร สวน นา และอยากสราง แบบบานกลางทงนา ไวสำหรบเปนบานพกเวลาทไปทำไร ทำสวน หรอทำนา วนนเรามภาพตวอยาง แบบบานกลางทงนา สวยๆ นาอย และราคาประหยด. แบบกระทอมหลงเลก ๆ อกหนงแบบทเหมาะกบอากาศบานเราสด ๆ เพราะมการใชมลไมไผแทนการตผนงแบบทบ ถาอยากรบลมกมวนขน สวนสงอำนวยความสะดวกอน […]