แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรนหลงคาทรงเพงหมาแหงนเลนระดบ ตอเตมหลงคาดานหนาในสวนของระเบยงดานหนา ดานบนกรดวยไมเทยมสนำตาล ใสหนาตางไมกระจก. บานสวยมองคประกอบหลายอยางทงการออกแบบ การเลอกใชวสดทเหมาะสมและความชอบของผเปนเจาของบาน หลายๆ คนคงชอบใหบาน. สวยเลย แบบบ านป นช นเด ยว ผน งกระจกเน นความโปร งโล งกว าง […]

แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรนหลงคาทรงเพงหมาแหงนเลนระดบ ตอเตมหลงคาดานหนาในสวนของระเบยงดานหนา ดานบนกรดวยไมเทยมสนำตาล ใสหนาตางไมกระจก. – ผนงดานในเปนไมสงเคราะหแผนเรยบ สมารทบอรท – หลงคาเปนแผนฉนวนกนความรอน isowall หนา 3 นว. แบบบ านขนาดเล กสไตล โมเด ร นลอฟท โปร […]

No184 บานสำเรจรป มหองนำ พรอมระเบยง. เสนาลงพาชม บานหลงใหม บานสไตลโมเดรน กรกระจกรอบดาน ววหลกลาน. แบบบ านสไตล โมเด ร นช นเด ยว ผน งกระจกใส ม สระว […]

บานปนเปลอยสไตลโมเดรน 2 ชน ผสมผสานไมและกระจกอยางเขากน. แบบบานตอมาเปนแบบบานโมเดรน 2 ชน หนากวาง ของ บรษท อเรย คอนสทรคทชน จำกด ซงเปนแบบบานสำหรบคนทมทดนขนาดกำลงดไมนอยกวา 107 ตรว. บ านป นช นเด […]

บ านสวยสองช น ม ห องกระจกไว ร บความผ อนคลาย บ านไอเด ย แบบบ าน ตกแต งบ าน เว บไซต เพ […]