ตองกนหองกระจก ตวแอล สำหรบคนแกสงอาย ในชนลางของตวบาน แนะนำควรเปนกระจกฝา ทบมองไมทะล รางอาจใชรางบน เพราะอาจกลบคนแกเดนสะดด ขอเสยของรางบนคอ กนกลน. ตองมขนาดทดนอยางนอย กวาง 16 เมตร ลก 17 เมตร ร าคาคากอสราง ประมาณ […]

บานประตไมราคา 17000 บาท ผนงและพนพวซราคา 28000 บาท กระจก 15 ราคา 64000 บาท หนอมาโซไนต 14000 บาท ไมสนสำหรบตกแตง 57000 บาท. ตงคาการใชงาน Google SketchUp. […]

ขายทาวนเฮาสเจาของขายเอง ซอยกนตนา เนอท 27 ตารางวา 2 ชน พนทใชสอยขนาด 50 ตารางเมตร 3 หองนอน 2 หองนำ ทจอดรถ 2 คน ราคาขาย 270 ลานบาท […]

แบบบานโมเดรน MODERN STYLE แบบบานชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนำ หลงนพนทใชสอย 240 ตารางเมตร มพนทจอดรถสำหรบ 2 คน เหมาะสำหรบ สรางบนทดน 11250 ตารางวา ทดนกวาง 30 […]

สมมตวา แบบบานทเลอกมา เปนบานเดยว 2 ชน ขนาด 180 ตารางเมตร เปนบานปน ตองการสเปควสดอยางสงคอใชสนคาเกรด A และวสดแบบพรเมยม ราคา คากอสรางบาน จะอยท 14500. 2 บานไม สองชน ราคา […]