ขายทาวนเฮาสเจาของขายเอง ซอยกนตนา เนอท 27 ตารางวา 2 ชน พนทใชสอยขนาด 50 ตารางเมตร 3 หองนอน 2 หองนำ ทจอดรถ 2 คน ราคาขาย 270 ลานบาท […]

แบบบานโมเดรน MODERN STYLE แบบบานชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนำ หลงนพนทใชสอย 240 ตารางเมตร มพนทจอดรถสำหรบ 2 คน เหมาะสำหรบ สรางบนทดน 11250 ตารางวา ทดนกวาง 30 […]

สมมตวา แบบบานทเลอกมา เปนบานเดยว 2 ชน ขนาด 180 ตารางเมตร เปนบานปน ตองการสเปควสดอยางสงคอใชสนคาเกรด A และวสดแบบพรเมยม ราคา คากอสรางบาน จะอยท 14500. 2 บานไม สองชน ราคา […]

พนทโครงการ 49 ไร 1 งาน. ชอโครงการ พฤกษาวลล 49 ศรนครนทร pruksa ville 49 srinakarin เจาของโครงการ พฤกษา เรยลเอสเตท pruksa real estate ลกษณะโครงการ […]

เชคฤกษทำบญบาน 2564 ขนบานใหม เดอนมนาคม จะไดทงหมด 4 วน คอ จนทรท 1 องคารท 9 พธท 17 และอาทยท 21. สปตฤกษ สรยยาตร เดอนธนวาคม พศ2563 […]

ถนนเตมรก-บางบวทอง ถนนวดลาดปลาดก ตำบลบางค. บานพฤกษา 33 บางบวทอง เปนทาวนเฮาสทถกพฒนาโดย บรษท พฤกษา เรยลเอสเตท จำกด บานพฤกษา 33 บางบวทอง ท บางครด บางบวทอง มสงอำนวย. Pin By […]

แบบบานโมเดรนชนเดยวขนาดใหญ 4 หองนอน 5 หองนำ พนทใชสอยประมาณ 256 ตารางเมตร ขนาดแปลนกวาง 2250 เมตร. แปลนพน แปลนบาน รหส PP056. แปลนบ านช นเด ยว 4 […]