แบบบาน 2 ชน สไตลโมเดรน. แปลนพน แปลนบาน รหส PP078 แบบบานชนเดยว 3 หองนอน 1 หองนำ หองรบแขก หองพระ ครว ระเบยง จอดรถยนต. แปลนพ น […]

ขายทาวนเฮาส 2 ชน หมบาน พฤกษา 48 ออมใหญ นครปฐม รายละเอยด – 3 หองนอน – 2 หองนำ – พนท 16 ตารางวา – […]

บ านร วมสม ยช นเด ยวขนาดกะท ดร ด โทนส เหล องม สตาร ด 2 ห องนอน 1 ห องน ำ […]

2500 จนคณพอมารบชวงตอมา จนสงตอมาถงรนผม ซง. ใหคำปรกษาเรองบานฟร รบเหมาสรางบานขอนแกน รบเขยนแบบ ออกแบบ รบสรางบานครบวงจร บานสวยสงสราง Winner Gold House l วนเนอร โกดล เฮาส. ร บสร างบ […]

1อเส Beam อเส คอ สวนประกอบหนงของโครงหลงคาทวางพาดอยบนหวเสา ทำหนาทยดและรดหวเสา นอกจากน อเสยงมหนาทรบนำหนกของโครงหลงคาทงหมดถายไปยงเสาอกดวย. ปกผเสอ เปนชอเรยกตามแบบหลงคา โดยมลกษณะหลงคาทแหงนออกสองดาน โดยดานนอกเปนมมสง ตรงกลางหลงคาจะเปนมมตำ ลกษณะคลายกบผเสอกำลงกระพอปกเพอบน สวน. แบบบ านช นเด ยว สไตล […]

เปนบานทออกแบบสวย และมเอกลกษณสวย พรอมโรงจอดรถ เปนบานโทนสอบอน มเฉลยงหนาบาน สไตลโมเดรนผสมผสาน. บานหลงเลกสไตลโมเดรน ดไซนหลงคาเพงหมาแหงนสดโดดเดน งบประมาณกอสราง 590000 บาท. สวยๆ บ านช นเด ยวยกพ นส ง สไตล โมเด […]

รโนเวท บาน 2 ชน ครงปนครงไม สารพดปญหา อายกวา 30 ป แปลงโฉมเปนบานสไตลโมเดรน ดวยงบประมาณ 75 แสนบาท. บาน 2 ชนหลงนออกแบบในสไตลเมดเตอรเรเนยน มขนาดคอนกวางกนพนทในแนวลกเขาไป พนททงหมด 4330 ตารางฟต […]

บาน 2 ชนหลงนออกแบบในสไตลเมดเตอรเรเนยน มขนาดคอนกวางกนพนทในแนวลกเขาไป พนททงหมด 4330 ตารางฟต ม 5 หองนอน6 หองนำ โรง. Posts about แบบ บาน แนว โม เด ร […]