แบบบานชนเดยวbp27 เปนแบบบานชนเดยวทออกแบบสำหรบครอบครวขนาดเลกถงขนาดกลาง ใชพนทกอสรางไมมากและปลกในทดนทหนาไมกวางมากได โดยปรบลดสวนพนทซง. ดาวนโหลดโปรแกรม SketchUp Make ทำแบบบาน ออกแบบหอง ออกแบบโมเดล 3 มต ตางๆ ไดงายๆ มคลปสอนวธการใชงาน และ วธการใหลองทำตาม อยางละเอยด ฟร ไมมคาบรการใดๆ. […]

ขาย บานเดยว หมบานเปยมสข ตวานนท 56 ถนนซอยหมบานเปยมสข เนอท. บานเปยมสข แจงวฒนะ-ศรสมาน – บานเดยว โดย บรษท เปยมสข พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จำกด Pieamsuk Property Development […]

แบบบานชนเดยวสไตลคอนเทมโพราร Contemporary Style พนทใชสอย 8778 ตารางเมตร 2 หองนอน 2 หองนำ ทดนกอสราง 1150×1240 เมตร งบประมาณคากอสราง 1212942 บาท. แบบบานชนเดยวราคาประหยด ตกแตงสไตลโมเดรน 2 หองนอน […]

ใหเชาบานหร พฒนาการ ใกลพาราไดซพารค ราคาดมากๆ. 63 0328 น แสดงความคดเหน. บ านพร อมท ด นว ดใหม หน าค ายเช ยงราย ราคาขาย 1 […]

ตนไมสามารถใหความสวยงามและความรมรน และตนไมบางชนดกมประโยชนและสรรพคณมากมาย บางชนดกเชอวาถาปลก. ปาลมไผ Bamboo Palm เปนไมประดบทคายความชนไดมาก มความสามารถสงใน. ขายท ด น อ ว งน ำเข ยว เป นภ เขา ว […]

เมนเดดไกบานตมขมน ปลาทรายทอดขมน แกงควพรกปลาดกนา ผดเคยสะตอกง. สตรไกทอด 2 แบบปรงสำเรจ CP Chicken Rib ทอด 265 กรม 1 แพคเลก. น าก นน าอร อย […]