บ้าน เช่า พฤกษา 2

Resale สมทรปราการ บางพล บางแกว. 4 นอน 2 ชน 19 วา².


แบบห องเช า 2 ช น สไตล โมเด ร นแนวญ ป น ในงบ 200 000 บาท ห องนอน ห อง ร บแขก

รวมขอมล บานพฤกษา 282 Baan Pruksa 282 ทเมองสมทรปราการ จงหวดสมทรปราการ ครบทกรายละเอยดทตองรกอนตดสนใจ.

บ้าน เช่า พฤกษา 2. บานพฤกษา เศรษฐกจ-พระราม 2 เปนโครงการทาวนโฮม 2 ชน สไตลสแกนดเนเวย พรอมนวตกรรม บานหายใจได บนพนทโครงการขนาดกวา 27 ไร มบานพกอาศยรวมทงสน 310 ยนต มแบบบาน. หองเกบของ จอดรถ 2 คน. 3 หองนอน 3 หองนำ 1 หองรบแขก และพนทซกลาง.

1 สวนรบประทาน. บาน เชา พฤกษา วลล ศรสมาน ทาวนโฮม 2ขน 18 ตรว. ขามใหญ เมองอบลราชธาน อบลราชธาน ราคาเรมตน.

เลขท 14225 หมบานพฤกษาวลล 472 ซพทธบชา 36 ขนาด 186 ตรว. บานรนพฤกษา 2 ตดตอ บานเดยว ทอย. บานเชานคม304 หมบาน สวนพฤกษาโฮมเมดเฟส1 ขนาด 2หองนอน 1หองนำ 1หองครว 1ทจอดรถ แอร 2หอง ตทาตม อศรมหาโพธ ปราจนบร เดอนละ 4500.

บานเดยว 2 ชน 3 หองนอน 2 หองนำ ทจอดรถ 1-2 ทจอดรถ บนถนนชยพฤกษ 2 สงคมมระดบบนทำเลคณภาพ ใกลเซนทรลเฟสตวล พทยา บช เรมตน 3 ลานบาท. พนทใชสอยกวา 106 ตรม- 3 หองนอน 2 หองนำ 1รบแขก 1 ครวแบบปด มทซก. บานพฤกษา 962 รงสตคลองหลวง2 ทาวนโฮม 2 ชน บรรยากาศด หมบานใหม ตวบานอยซอยตนโครงการ เขาออกหมบานสะดวก ใหเชาราคาไมแพง ทำเลและสถานทใกลเคยง – รถไฟฟาสายสแดง.

ใหเชา ทาวนเฮาส 2 ชน หมบานพฤกษา952 ปนเกลา วงแหวน ซอยกนตนา บางใหญ ขนาดพนท 25 ตารางวา 3 หองนอน 2 หองนำ 1 หองครว. บานพฤกษา พระราม 2-พนทายฯ โครงการ 3 จาก พฤกษา เรยลเอสเตท ตงอยภายในซอยวดพนทายนรสงห ถนนพระราม 2 จสมทรสาคร มความอดมสมบรณสง อยในแหลงชมชน ใกล Central พระราม 2 และ. 11900 บาท ตอเดอน สนใจสอบถาม Tel.

สำหรบขาย 13 ยนต ราคาเรมตน 1890000. บรษท พฤกษา เรยลเอสเตท จำกด. 089-774-5545 094-964-8599 Line ID.

ใหเชา บานพฤกษา 962 รงสต-คลองหลวง2 ทาวนเฮาสทาวนโฮม เชาแลว. ม 3 หองนอน. บานสไตล Modern 3 หองนอน 2หองนำ หนากวาง 57 เมตร พนทใชสอย 95 ตารางเมตร ตอเตมหนาบาน หลง.

หองนำ ม 2 หอง. มพนทจอดรถ ภายในบาน1 คน หนาบาน 1 คน. สำหรบเชา 2 ยนต ราคาเรมตน 14000.

บานพฤกษา 872 ศรนครนทร-บางนา – บรรยากาศ – 3. บานพฤกษา 2 ธญบร ปทมธาน สำหรบขาย 5 ยนต ราคาเรมตน 850000. ใหเชาทาวนเฮาส 2 ชน พฤกษาวลล 472 พทธบชา 36 Pruksa Ville 472 Phutthabucha 36 สภาพภายในปรบปรงใหมทงหลง ใหเชา.

พฤกษา เรยลเอสเตท ขายบานทกทำเล ครบทกความตองการกบ. โกลเดนทาวนบางแค MRT หลกสอง 157 กม หางจากจดคนหา หมบานพฤกษา 842 เพชรเกษม63 157กม. ซอยชยางกร 42 ใกลหางบกซ หางสนย กองบน21.

บานใหเชา ทาวนเฮาสสวยรโนเวทใหม พรอมอย 2ชน 2นอน 2นำ 1ครว 1จอด หมบานเพชรเกษม2 ซอยเพชรเกษม552 บางแค จดเดนเปนหมบานปด. บานสวยใหเชา ในหมบานรนพฤกษา 2 อเมองอบลราชธาน.


ขายบ านหล ดดาวส ปร กษาส นเช อฟร Sale House Renting A House House


ประกาศขายทาวน เฮาส ม อสอง พฤกษา 71 ปท มธาน 2 ช น หล งห วม มทำเลด จอดรถสะดวก ขายบ านทาวน เฮาส พฤกษา 71 ปท มธาน ในป 2021 ร ปแบบบ าน ช น


Pin Em Idea For Home


ขายทาวน เฮาส 2 ช น หล งม ม พฤกษา 71 ต วเม องปท มธาน 1 95 ล าน ทำเลด ขายบ านทาวน เฮาส พฤกษา 71 ปท มธาน ในป 2021 ช น


ร ว ว ทาวน โฮม พฤกษาว ลล 80 ท าข าม พระราม 2 Pruksa Ville 80 Thakham Rama 2 2021 2564 ร ว วคอนโด คอนโดใหม บ านเด ยว ในป 2021 ตกแต งภายในบ าน ห องนอนใหญ ห องนอน


บ านศ ร นร ตน หท ยราษฎร บ านเด ยว 2 ช นในซอยหท ยราษฎร 37 บนท ด นเร มต น 100 ตารางวา จาก Masstige Development โดย Thinkofliving Com


Contemporary House That Will Leave You Speechless ออกแบบบ าน 2 ช น ผ ง บ าน บ านโมเด ร น


บ านเช าราคาถ ก ราชพฤกษ ร ปแบบบ าน


ต อเต มห องคร ว หล งคาบ าน ต อเต มหน าบ าน ต อเต มหล งบ าน หล งคาโมเด ร น ต อเต มหน าบ าน ต อเต มเดอะคอนเน ค พฤกษาว ลล ต อเต มห องคร ว ต อเต มบ าน ห องคร ว


โครงการ พฤกษาไลท ล อกซ ส ข มว ท เทพาร กษ และ พฤกษาไลท พระราม 9 ศร นคร นทร Lettering Townhouse Letter Board


ขายหร อเช า อยากได บ านสวย ต องท หม บ านพฤกษา 14 บ านแฝด 2 ช น สภาพบ านด พร อมเข าอย ถนนขยาย เป น 4 เลน ต ดถนนเมน การเด นทางสะดวก เน อท 57 ม าน ห องนอน


แบบบ านเด ยว สองช น แลนด แอนด เฮ าส บ านท สวยงาม ภายนอกบ าน ออกแบบบ าน 2 ช น


ด วน ขายทาวน โฮม ขนาด 22 6 ตร ว ในหม บ านพฤกษาทาวน ราชพฤกษ ราคาขายปกต 2 5 ลบ


ทาวน เฮาส ให เช าถ ก ใกล โรบ นส น ศร สมาน 12 000 บาท ห องร บแขก


House For Rent Renting A House Sale House House


ต อเต ม ตกแต งบ านทาวน โฮมสไตล โมเด ร นฉบ บแม บ านทำเอง ร ปแบบบ าน แบบ บ านสม ยใหม บ าน


Pin On Home


ประกาศขายบ านด วน ขายบ านเจ าของขายเอง โครงการพฤกษา3 บ านเด ยว ม ม 52วา บ าน


Pin De Liethes Ortiz Em Architectures Engineering Fachadas De Casas Casas Novas Casas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *