บ้าน โครง เหล็ก กระจก

เรอนกระจกนอคดาวนโครงเหลกแคคตสหลงนม 1 หองเอนกประสงคพรอมกระจกรอบดาน งบกอสรางทงหมดประมาณ 345000 บาท. บานโครงสรางเหลก หรอบานนอคดาวน กำลงเปนแนวทางการออกแบบสรางบานทกำลงไดรบความนยม เพราะสามารถกอสรางไดงายและรวดเรว ทงยงชวยประหยดคาใชจายไปได.


งานตกแต งท เก ยวก บเหล กและกระจก งานประต และงานผน ง เร ยบ หร เน นความส งโปร งของบาน ครองใจคนร กงานเน ยบ และโมเด ร น กรอบเหล กต ดกระจก ประต กระจ ประต กระจก

กอนนำเหลกมาใชงาน ชางจะทาสกนสนมกอน 1 เทยว ผสมสกนสนมใหขนหนอย ขอดคอสหนา ขอดอยคอทาแลวผวเหลกไมเรยบ 2.

บ้าน โครง เหล็ก กระจก. บานหลงนนบไดวามการออกแบบไดอยางสมบรณแบบมากครบ โดยการกอสรางบานดวยโครงสรางเหลก ไม และใชผนกกระจก ทำใหมแสงสองไดอยางทวถงในเวลากลางวน ทำให. บานโครงสรางเหลก กรผนงกระจกใสแบบเรอนกระจก ไดแรงบนดาลใจมาจากโรงนาฝรงหลงคาทรงจวผสมผสานกบบานแบบสแกนดเนเวยนทเรยบงายและอบอน โดยหนดานหลกของบานออก. แบบบานโครงเหลกแตงกระจก โปรง รบววไดรอบทศ ตกแตงบาน สไตลแตงบาน.

ตวบานยงโดดเดนดวยการผสมผสานกนระหวางสองวสด อยางไมและกระจก ซงชวยเพมมตใหบานฉาบปนเปลอยหลงนไมดจดชดจนเกนไป อกทงไมและกระจกยงชวยใหแสง. ใชเหลกตามปกต ตด เชอม เจยร ซงจากใน. แบบบาน บานพกตากอากาศโครงเหลก ดไซนโมเดรนสดหร ตกแตงดวยไมและกระจก 1 หองนอน 1 หองนำ งบประมาณ 790000 บาทแบบบานชนเดยว บานพกตาก.

หนมวศวะวย 34 ป เนรมตฝนคนอยากมบานแตงบนอย ดวยการใชนวตกรรมบานโครงสรางเหลกจากเยอรมน มคณสมบตตานแผนดนไหวได7 รกเตอร. แบบสมยกอนจะใชโครงเหลกแทนอลมเนยมในการยดกระจกทำชองหนาตางชองแสงหรอประต แตหลงๆนเหนเปนอลมเนยมอยางเดยว ไมทราบวาอยางไหนจะดกวากนครบ ใจอยากจะทำ. แบบบานโครงเหลกชบสงกะส หรอ โครงเหลกกลวาไนซ ทชางมกเรยกนอกชอแบบงายๆ วาโครงคราวทเหมาะกบการใชงานคกบผนงมวลเบา ม.

บทความนรวบรวม 24 แบบบานไมโครงเหลก ผลงานการออกแบบและกอสรางโดย TinyhomeThailand บรษทรบสรางบานทมซกเนเจอรในเรองโครงสรางเหลกนอก. บานหลงนออกแบบมาเปนบานโครงสรางเหลกสองชนคะ ดไซนไมยงยากแตกดไมเชย ผนงภายนอกตกแตงสลบสครมออน-เทาเขม หลงคาบานทรงปนหยาทคอนขางราบ ดานหนา. ตวอยางบานสำเรจรปยกสงดวยโครงเหลกของ Happy House ราคาบานดานบน ราคา 320000 บาท โครงสรางเสา เฉลย 5000 บาท ตอ ตรม.

โครงสรางบานนนไมไดมเพยงเหลก ไม กระจกเทานน ในสวนทตองการความแขงแรง ความทบ เพอปกปองบานกจะใชแผนคอนกรตสำเรจรปเขามาเสรม บานจงมครบทงความหนก. ทศตะวนออก – ผมออกแบบใหเปนกระจก เพอรบแสงและแดดตอนเชา โดยทำโครงเหลกรบกระจกทงชน1 – 2 ทงแถบ. ตวบานชนเดยว ยกพนสง กอสรางจากโครงเหลก หลงคาทรงจวเรยบงาย มระเบยงและชายคายนออกไปดานขาง ผนงภายนอกตกแตงดวยไมจรง ใหภาพลกษณบานแบบไทยสมยกอน.

ดานหนาอาคารออกแบบใหเกดตดกนของความโปรงใสของผนงกรกระจกใสตงแตชน 1 ถงชน 3 บวกกบงานเหลก H Beam สดำสนททชวยขบเนนใหเสนสายเทๆ ของอาคารใหดคมชด แตเบาลอย.


กระจกบานตาย By ช างช อป


บ านตากอากาศยกพ นส ง ออกแบบโปร ง โล ง ด วยโครงเหล ก ไม และกระจก Lake House Plans Architecture Modern Mountain Home


โฮมออมฟ ศโครงสร างเหล กผน งกระจก Architecture House Architecture Minimalist House Design


บ านไม โครงสร างเหล กสไตล นอร ด ก Nordic 3 ห องนอน พ นท ใช สอย 120 ตรม ด ไอเด ยบ าน แบบสวนสม ยใหม ร ปแบบบ าน แบบชานบ าน


บ านพ กตากอากาศน อคดาวน โครงเหล ก ขนาดสองช น ด ไซน ท นสม ย ก อสร างง าย ต ดต งรวดเร ว ร ปแบบบ าน การตกแต งบ าน บ านไร


The Bowen Mountain House By Cplusc Architecture Architecture House Styles House


แบบบ านพ กอาศ ย 2 ช น ใต ถ นโล ง งบประมาณก อสร าง 3 5 แสนบาท บ านในฝ น บ านสไตล ค นทร บ านเก า


The Bowen Mountain House By Cplusc Architecture Building A Container Home Container Homes Cost Architecture House


บ านช นเด ยวยกส ง หล งคาเพ งหมาแหงน พร อมเฉล ยงหร อระเบ ยงบ านด านหน า Youtube Small Wooden House Design Wooden House Design Countryside House


บ านไม ช นคร ง สไตล Nordic ส งโปร ง น อคดาวน โครงเหล ก แบบสวนสม ยใหม ฟาร มเฮาส สม ยใหม บ านในฝ น


Pin On บ านโมเด ร น


บ านตากอากาศยกพ นส ง ออกแบบโปร ง โล ง ด วยโครงเหล ก ไม และกระจก Cabin Style House Design Underground Homes


เล อกกร กระจกใสในม มท ต องการให เห นว วสวนหย อม และก อเป นผน งท บในม มท ต องการความเป นส วนต ว ร ปแบบบ าน ด ไซน


บ านป นช นเด ยว โล งกว างโปร งสบาย ในห องผน งกระจก บ านไอเด ย แบบบ าน ตกแต งบ าน เว บไซต เพ อบ านค ณ Arquitetura E Decoracao Arquitetura Casas


บ านไม ช นคร ง สไตล Nordic ส งโปร ง น อคดาวน โครงเหล ก ด ไอเด ยบ าน ในป 2021 ร ปแบบบ าน บ านในฝ น สไตล


แบบบ านสองช นสไตล โมเด ร นลอฟท เพ มความเท ห ด วยโครงสร างเหล ก ร ปแบบ บ าน


บ านโครงสร างเหล ก ด ไหม เจาะล ก ข อด ข อเส ย ขายต นไม ใหญ Construcoes Metalicas Casas Bangalo Casas Com Estrutura De Aco


บ านโครงเหล ก สไตล ลอฟท 2 ห องนอน 2 ห องน ำ 2 ห องร บแขก ราคา 1 290 000 บาท Youtube บ านจากต คอนเทนเนอร ห องร บแขก ช น


บ านโครงสร างเหล ก Industrial House Exterior Industrial House Plans Contemporary House Design

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *