ขาย บ้าน เขา ใหญ่

ขายบานเดยว 1 ชน ราคา 55 ลานบาท คาโอน อากร ลกคาออกหมบานพาราไดซ รสอรท Paradise resort เขาใหญ 3 หองนอน 3 หองนำ 1 หองครว 1 หองเกบของ ตวบาน 78 ตรวา. ราคาพเศษ vive บางนา.


Review Your Living รวมร ว วบ าน ร ว วคอนโด ร ว วทาวน โฮม ซ อขาย ขายบ าน 2563 บ าน ความค ดเห น

1 เนอท 3 ไร 3 งาน 93 ตรว.

ขาย บ้าน เขา ใหญ่. บานเดยว 2 ชน 3 หองนอน 2 หองนำ. คอนโด บานเขาใหญ Bann Khao Yai รสอรทคอนโดมเนยม เรมตน 19 ลานบาท. ขายทดนบานนา 8 ไร ถมแลวมววเขาใหญใกลถเสนบานนา-แกงคอย – 4 กม.

คอนโดมเนยม 6 ชน 2 อาคาร 1 หองนอน 1 หองนำ บนถนนธนะรชต. ละ 3500 บาท ไรละ 14 ลาน มนำ-ไฟฟา ถนน. หางจากจดคนหา ทอสคานา เขาใหญ 000กม.

ลดพเศษมาก บานเดยว เศรษฐสร พฒนาการ หลงมม. 20 วน ทผานมา. P224 ขายบานววเขาใหญ สไตลองกฤษ บานเดยว 2 ชน ลดเหลอ115ล.

ถธนะรชต ตหนองนำแดง อปากชอง จนครราชสมา 30130 ราคา. บานชมธาร เขาใหญ มทงทดนเปลา บานชนเดยวขายพรอมทดน และ บานสองชนขายพรอมทดน ตงอยท ตำบลหมส อำเภอปากชอง จงหวดนครราชสมา บนเนอทดนขนาด 101 ไร. จาก14ล – YouTube.

ขายบานเดยว 650 ตารางวา ซปกธงชย 4 ในเมอง นครราชสมา. ขาย บานพกตากอากาศ พาโนวลล เขาใหญ 360 องศา. 2 เนอท 5 ไร 2 งาน.

ขายบาน เดยวพกตากอากาศ ปากชอง – เขาใหญ ภายในบรเวณมความเปนสวนตวกลางขนเขาใหกบผพกอาศย การออกแบบ บาน โปรงโลงสบาย พนท 250 ตรวl. รวมประกาศขายบาน ภผาธารา เขาใหญ มรวมกวา 879 รายการ ทงหมดเปนประกาศทเจาของขาย-เชาเอง คนหางาย ขอมลครบ และสามารถเปรยบเทยบราคา. พาโนวลล เขาใหญ ขนาด หอง.

รานอาหารอรอยเขาใหญในโครงการรสอรตครมายา เขาใหญ บรรยากาศดมาก ลกษณะอยในหบเขาใกลสนามกอลฟ จงทำใหโดยรอบเตมไปดวยสเขยวของธรรมชาต ววกสวยถายรปเพลน. รวมประกาศขายทดน เขาใหญ ปากชอง โคราช นครราชสมา Livinginsider. ทดนบเนนเขา ววสวย อากาศด ดานหลงววเขายายเทยง ดาหนาววทวเขาใหญ.

บรรยากาศด เหมาะรอยอาศย เดนทางสะดวก ใกลแหลงอาหารและทองเทยว ตหมส. พเศษ ปรบราคาจาก43 ลาน เหลอ 39 ลาน. ภภทรา-เขาใหญ – บานเดยว องแอบในออมกอดของเขาใหญ ผนปามรดกโลก สมผสความงามของธรรมชาตแหลงโอโซนอนดบ 7 ของโลก สายลมโชยเออยกระทบ.

เหมาะสำหรบทำเปนรสอรท ใกลโบนนซาเขาใหญ ขายทดนพรอมสงกอสรางม. หมบานวอเตอรวล เขาใหญ ขอมลเพมเตม แตะทรปดานลาง. ขายบานเขาใหญ ราคาด ไมสกทงหลง ในทดนแปลงสวย 2 ไร 146 ตรม.

ขายบานเขาใหญ บานสรางใหม เหนววเขาสวย ขาย 105 ลานบาท จำนวน 141 ตรว. ขายบานพกตากอากาศ Brownie mountain เขาใหญพาโนรามาวว Pool Villa ในโครงการภภทรา 3 เขาใหญ ตพญาเยน อปากชอง จนครราชสมาใกล 711 เพยง 2 กม ใกลจดขนลงทาง motorway โคราช. 4 นอน 3 ชน 102 วา².

ใกล Art Museum อยตดกบรสอรท สงแวดลอมด.


ร ว ว บ านเค ก เขาใหญ ร สอร ท นอนชมดาวในท พ กท ามกลางธรรมชาต เข ยวขจ ช ลไปไหน ท พ ก จองท พ ก ท พ กห วห น ท พ กพ ทยา ท ร สอร ท สถาป ตยกรรมบ าน คาเฟ


ขายบ านท ด น Dewhome ขายบ านโครงการหม บ านชลธารเขาใหญ บ าน ห องนอน


บ านหล งใหญ ราคาด ด อ ส นกำแพง จ เช ยงใหม 088 805 3701 Youtube


Sivana Hideaway Located In Hua Hin Thailand Just 230 Km South Of Capital Bangkok With 40 Villa Units Scheduled For Completio บ านโมเด ร น บ านในฝ น ห องนอน


ป กพ นในบอร ด Home Design Plans


ขายบ านน อคดาวน ราคาถ ก บ านโมบายสำเร จร ปราคาถ ก บร การออกแบบและสร างบ านสำเร จร ปสไตล ร สอร ท บ านน อคดาวน แฝด บ านน อคดาวน หล งให แบบชานบ าน บ าน ออกแบบบ าน


ป กพ นในบอร ด บ านท ด น


รวมประกาศขายบ านเด ยว ใน ปท มธาน 2 5 ล านบาท ร ปแบบบ าน ขาย


บ านเด ยว บ านพ กตากอากาศ เขาใหญ ห องนอน ห องน งเล น


คาซ าว ลล รามอ นทรา วงแหวน บ านเด ยวหล งใหญ Www Cuproperty Com Detail บ าน ทาวน เฮ าส บ านจ ดสรร บ านเด ยว บ านม อสอง คาซ าว ลล รามอ นทรา บ านในฝ น บ าน


บ านเด ยว บ านพ กตากอากาศ เขาใหญ ห องน งเล น ห องนอน


ขายก จการร สอร ทเขาใหญ ถ ธนะร ชต กม 9 ต ดเขา อากาศด ลมเขาพ ดเย นสดช นตลอดป อ เขาใหญ จ นครราชส มา ท ด นร อยแปด คอม บ าน ว ลล า


5 Small Bungalow House Designs With A Budget Starting 200 000 Bath Or 6 300 Dollars Village House Design House Plan Gallery Small Bungalow House Design


ขายบ านเด ยวแหลมฉบ ง บางละม ง ชลบ ร สวย ผ าม าน


บ านเด ยว บ านพ ก ตากอากาศ ห องน งเล น ห องนอน


ขายบ านหร หล งใหญ พร อมสระว ายน ำส วนต วและสวน ท เว ยงก มกาม อำเภอสารภ เพอร เฟคโฮมส เช ยงใหม ในป 2021 ห องนอน


ขายบ านหนองเกต ใหญ บางละม ง ใกล พ ทยา


บ านเด ยว บ านพ กตากอากาศ เขาใหญ ร ปแบบบ าน ห องน งเล น ห องนอน


บ านพ กตากอากาศ เขาใหญ โครงการช วาไลฟ เขาใหญ ห องน งเล น ห องนอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *