สร้าง บ้าน 3 ชั้น 50 ตาราง วา

ขายบานเดยว ชนเดยว 3 หองนอน 4 หองนำ ทดน 200 ตารางวา พนทใชสอย 178 ตารางเมตร หองรบแขก หองอเนกประสงค หองครวรอน. บานเดยวชนเดยว บนเนอท 50 ตารางวา 2 หองนอน 2 หองนำ จอดรถ 1 คน เปนแบบแปลนบานใหมทคลายๆบานตามโครงการตางๆ บานเดยว.


Wa 128 ออกแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย ห องนอน

ศนยรบสรางบานอนดบ 1 ดวยประสบการณกวา 25 ป พรอมมสาขาใหบรการ 30 สาขาทว.

สร้าง บ้าน 3 ชั้น 50 ตาราง วา. ลกษณะบาน 3 ชน หองนอน 2 หอง หองนำ 5 หอง. 3 bedroom 3 bathroom 2 parking lot. สรางบาน 3 ชนบนเนอท 50 ตรว.

50 ตารางวา 200 ตารางเมตร บานพกอาศยตองทงพนทวาง 30 60 ตารางเมตร เหลอ 140 x2ชน 280 ตารางเมตร. คราวๆวา ฝงละไมตำกวา 150 เมตร. พนทใชสอย 480 ตารางเมตร ขนาดทดน 90 ตารางวา กวาง 2020 เมตร ยาว 1780 เมตร.

Home แบบบานตามราคา 1 ลาน ถง 2 ลานบาท บานสไตลโมเดรนชนเดยว ตกแตงสวยงามลงตว พรอมพนทใชสอยครบครนในขนาด 50 ตารางวา. งบ 72 แสนบาท จากนำพกนำแรง มาด แบบบานชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนา แบบบานชนเดยวยกพนสงมระเบยง และ แบบบานชนเดยว. ราคา – โปรดเลอก -1001000 – 1500000 บาท1501000 – 2000000 บาท2001000 – 2500000 บาท2501000 – 3000000 บาท3001000 – 3500000 บาท3501000 – 4000000 บาท4001000 – 4500000 บาท4501000 – 5000000 บาทมากกวา 5001000 บาท.

มทดน 50 ตารางวา อยากสรางบาน 3ชน ดวยงบประมาณ 25ลาน ไมรวมเฟอรนเจอร เอาแตตวบานกบงานไฟฟา ประปา โดยมรายละเอยด คอ 5หองนอน 3หองนำ จอดรถได 4 คน พอจะมความ. New ยอดนยม บาน 3 ชน 7-8 นอน 2 จอดรถ เรมเพยง 390 ลาน ราคาถกมาก. แบบบาน บานอมบญ 9 แบบ รบสรางบาน เรม 1699000 บาท.

บรษทรบสรางบาน รบสรางบาน สรางบาน สมาคมธรกจรบสรางบาน แบบบานสวยบนพนทไมเกน 100 ตารางวา. แบบบานชนเดยวหลงนอย ใน จนครราชสมา เปนบานชนเดยวปลกสรางบนทดน 50 ตารางวา ดวยงบ 450000 บาท จะออกมาสวยแคไหนตองไปตดตาม. สรางบานชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนำ ทดน 200 ตรว.

Double story house plan a-50. สวนประกอบของบานประกอบดวย 5 หองนอน 7 หองนำ หองนงเลน หองออกกำลงกาย หองรบแขก หองรบประทานอาหาร หองนอนแมบาน หองครวไทยและครวฝรง หองเกบของ พรอมทจอดรถ 2. คอมไอเดยจะเปลยนบานชนเดยวเปนคอนโด โดยใชแบบแปลนคอนโด35ตารางเมตรเปนแบบ เลยสงสยวาเราคดถกไหมคะ 1ตารางวา4ตารางเมตร งนบาน 50ตารางวากเทากบ200ตารางเมตร.

At 42400 PM บาน 2 ชน แบบบาน รปแบบบานสองชน สำหรบคนทมพนทในการสรางบานหนาแคบ ยาว พดงายคอเปนท. บานเลกทไมเลกทามกลางการตกแตงทเรยบหร สวยงามสบายตา ของคณณฐพงศ เพยรเชลงเอก สถาปนกทสรางบานใหตวเองในพนท 50 ตารางวา. แบบบานสองชน a-50 3 หองนอน 3 หองนำ ทจอดรถ 2 คน ขนาดของตวบาน กวาง 1020 มลก 720 ม.

จำนวนชน – โปรดเลอก -แบบบานชนเดยวแบบบาน 2.


แบบบ าน F 207 บ าน 3 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 4 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 416 ตารางเมตร ขนาดท ด น 132 ตารางวา กว าง ร ปแบบบ าน บ าน ผ งบ าน


แบบบ าน F 174 ล กษณะบ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 160 ตารางเมตร ขนาดท ด น 49 ตา ร ปแบบบ าน ผ งบ าน บ านโมเด ร น


แบบบ าน Wa 172 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 3 ค น พ นท ใช สอย 237 ตารางเมตร ขนาดท ด น 81 ร ปแบบบ าน ภายนอกบ าน บ านสไตล ร วมสม ย


แบบบ าน F 117 ล กษณะบ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 208 ตารางเมตร ขนาดท ด น 50 ตารา สถาป ตยกรรมบ าน ร ปแบบบ าน ผ งบ าน


ป กพ นในบอร ด แบบบ านใหม ของ Pd House


แบบบ าน W 114 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 147 ตารางเมตร ขนาดท ด น 51 ตารางวา กว าง 1 ผ งบ าน ร ปแบบบ าน บ าน


บ านหล งคาจ ว แบบง าย ๆ ในพ นท 50ตารางวา No 022 Sketchup By I Pakdee Youtube ร ปแบบบ าน บ าน


Wa 123 ร ปแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย ออกแบบบ าน


ป กพ นในบอร ด Fire Home Series Modern Style House


แบบบ าน Wa 173 บ าน 3 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 4 ห อง ท จอดรถ 3 ค น พ นท ใช สอย 282 ตารางเมตร ขนาดท ด น 72 ตารา ออกแบบบ าน สถาป ตยกรรมบ าน ผ งบ าน


แบบบ าน Wa 604q บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 150 ตารางเมตร ขนาดท ด น 5 ร ปแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย ออกแบบบ าน


ป กพ นในบอร ด Fire Home Series Modern Style House


Wa 132 ร ปแบบบ าน ออกแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย


ป กพ นในบอร ด Wood Home Series Contemporary House Design


ป กพ นในบอร ด House


แบบบ าน W 131 บ าน 2 ช น ห องนอน 4 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 223 ตารางเมตร ขนาดท ด น 60 ตารางวา ก ร ปแบบบ าน ผ งบ าน ออกแบบบ าน


แบบบ าน Wa 470q บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 163 ตารางเมตร ขนาดท ด น บ านสไตล ร วมสม ย ออกแบบ บ าน แปลนแบบบ าน


แบบบ าน F 211 บ าน 2 ช น ห องนอน 2 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 200 ตารางเมตร ขนาดท ด น 80 ตารางวา กว าง 20 บ าน บ านในฝ น ผ งบ าน


แบบบ านโมเด ร นลอฟท แบบเร ยบง าย พ นท ใช สอย ประมาณ 50 ตร ม หน าบ านกว าง 7 5 เมตร ล ก 10 5 เมตร รวมเฉล ยง ส วนความล สร างบ าน แบบชานบ าน สถาป ตยกรรมบ าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *