แบบบานชนเดยว โทนสเขยวสดใส ขนาด 3 หองนอน 2 หองนำ งบเพยง 639600 บาท. สวสดครบเพอน ๆ ชาวเวบ คนรกบานและสวน ทนารกทก. บ านพ กอาศ ยช นเด […]

คอนโด คณาพญา เรสซ เดนซ Canapaya Residences คอนโดหร ระด บ Super Luxury ย านพระราม 3 ต ดร มแม น ำเจ าพระยา […]

หลายๆคนอาจกลวปญหาจากการ ปรบปรงบานเกา แตจรงๆแลว การปรบปรงบานไมไดนากลวอยางทคด แถมยงชวยใหเราจดแจงกบความตองการและยงประหยดงบไดดวย. ใชปองกนความลาชากคอ การคดเบยปรบรายวนในอตรารอยละ 01-02 ของมลคาของสญญา. ห องน ำก อนปร บปร ง แต งบ าน บ าน […]

ไอเดย แบบบานสวยๆ 110 รายการ บานหลงเลก ออกแบบบาน บานโมเดรน. ออกแบบบานใหม งานออกแบบใหม ตอบโจทยทกความตองการ เปลยนแบบบานในฝน ใหเปนแบบบานจรงของคณ สวย โดดเดน ถกใจ 100. แบบบ านสำเร จร ปสองช […]

ชม 25 แบบบาน รมนำ บานลอยนำ ตกแตงสวยงาม นาอย ในบรรยากาศและความรสกทแตกตางจากบานทวๆ ไปทอยบนพนดน บานรมนำ หรอบานลอยนำบางหลงยงทำสวนเลกๆ ปลกใน. นาน รมนำ นาน รมนำ ทพกนารกตดรมนำนาน บรรยากาศสงบ เปนสวนตว พกไดตงแต […]

ทาวนโฮม พฤกษาวลล 472 พทธบชา 36 Pruksa Ville 472 Phutthabucha 36 2021 2564 รววคอนโด คอนโดใหม บานเดยว ทาวนโฮม ทาวนเฮาส คอนโดเปดใหม คอนโดพรอมอย คอนโด […]

ทาวนโฮม แกรนด วสดอม พระราม 2-ทาขาม 16 Grand Wisdom Rama 2-Tha Kham 16. ใหเชาบานเดยว2ชน ยานถนนจนทน- สาธประดษฐ เขตบางคอแหลม ใกลเซนทรลพระราม3 ทางดวน เนอท 60 […]

งบกอสรางตำกวา 1 ลานบาท แบบบานชนเดยว โมเดรนสไตล. บานสไตลกงนอคดาวนราคาเบา ๆ รบสรางตามแบบทตองการ ทงในและนอกสถานท. แบบบ านโมเด ร นลอฟท แบบเร ยบง าย พ นท ใช สอย […]

แบบบาน 2 ชน แบบท 1. แบบบาน 2 ชน ราคา 19 ลานบาท ของ คณ สมาชกหมายเลข 3017322 สมาชกเวบไซตพนทปดอทคอม เดมทดนผนนเคยเปนสวนลำไย และไดถกปรบปรงใหมเพอสรางบาน พนทใชสอยประมาณ 262. […]