ผ่อน บ้าน กัน กี่ ปี

บานทเราจะก ราคา 28 ลาน แฟนอยากผอนสบายๆ 30ป โดยยอดผอน คอ 16700 เดอน แตเราอยากใหหมดหน. หนงในการวางแผนทางการเงน เมอเราผอนบานครบ 3 ป ในระยะสญญาเงนกบาน ถาเราไมทำอะไรเลยหลงจากน ทนผอนตอไปเรอย ๆ จนหมด เรากจะเสยดอกเบยแพง ๆ ใหกบธนาคาร ซง.


เคล ดล บผ อนบ าน ให หมดไว ท ธนาคารไม เคยบอก Youtube ในป 2021 ความร

กบาน 1 ลาน ผอนธนาคารเดอนละ 599551 บาท.

ผ่อน บ้าน กัน กี่ ปี. ทำใหเมอตองผอนระยะเวลากจะยาวออกไป แตอยางไรโดยมากธนาคารกจะมระยะเวลาผอนใหผขอสนเชอเลอกตามความสามารถของแตละคน ผอนสน หรอ ผอนยาว ตงแต 3 ป 5 ป 7 ป หรอ 10. วาหากเราตดสนใจผอนกบธนาคารถง 30 ป จรงๆ นะ ราคาบานหลงนนทคณซอมนเกอบจะเทานงเลยทเดยว จากทซอบาน 5 ลานบาท ลองบวกดอกเบยดสคะ ราคามนเกอบเปน 10 ลานบาท. ตงใจอยากผอนสก 10 ป ระหวางเลอกผอนเดอนละ 10000 บาท แลวคอยโปะเพม 5000 บาท กบผอนกบธนาคารไปเลยเดอนละ 15000 บาท แบบไหนดกวากน.

คาปรบทจะตองจายใหกบสถาบนการเงนเดม สำหรบกรณทไถถอนจำนองกอนกำหนด 3-5 ป กรณรไฟแนนซบาน เปนตน. เชอวาหลายคนเคยมคำถามประมาณวา ขายบานทยงผอนไมหมดทำไดไหม หรอ ตองผอนบานกปถงจะขายได หรอ ซอ บานไมครบ 3 ป ขายไดไหม. จะเหนวาในปแรก กอนทเราจะเรมผอนกบธนาคาร ทงสองแบบเสยดอกเบยเทากน แตพอมาถงปท 2 แบบผอนเยอะจะเสยดอกเบยนอยกวากน.

ครบ 3 ป กอยาลมหาท Refinance เพราะ เนองจากปกตพอครบ3 ป ดอกเบยเงนกจากธนาคารเดมกมกจะเปนแบบลอยตว ดงนนจงควรลดภาระการผอนดวยการหาแหลงเงนกใหมทดอกเบย. ระยะเวลาทตองการผอนชำระ ป สงสดไมควรเกน 30 ป กรณาระบขอมลระยะเวลาผอนชำระ. ผอนบาน คอนโด แนวฮารดคอร หมดภายใน 7-10 ป ฟนธง.

ถาในเงอนไขวาเราคดดอกเบยเฉลยทงสญญา 6 และระยะเวลาผอน 30 ป. ไฟ ดด กบ ไฟ ช อ ต ตาง กน อยางไร. ผอนบาน 30 ป เพงผานไปได 3 ปกวาๆ ตอนนเพมภาระผอนรถ อก 4 ป เหอๆๆ แตถาผอนไปตามธนาคาร 30 ปมนจะหมดจรงๆหรอ.

โดย คณ MrWorldwide คอผมอยากแชรประสบการณวธผอนบานและคอนโด ทผมเคยทำตงแตยงเปนมนษย. บานเปนสนทรพยทมราคาสง แนนอนวาตองใชเวลาในการผอนนานถง 20 – 30 ป แตหากเราทงโปะ ทงรไฟแนนซ คณกสามารถผอนบานหมดภายใน 10 ปได. ของผมผอนมา 4ปกวาแลว เหลออก 8ปกจะหมด จากยอดก 15m ผอนเดอนละ10200 บ.

จากยอดหนบาน 1700000 บาท เราตองผอนอก 20 ป ผอนเดอนละ 13180 บาท จะตองจายเงนตนดอกเบย เปน 3163219 บาท เฉพาะแคดอกเบยกปาไป 1463219 บาท เยอะใชไหมละครบ ลองมาดแบบท 2 กนครบ. คนทวไปจงตองใชเวลา 25-30 ป ในการสรางสนทรพยเพยงแคบานหลงเดยว ซงจะดกวาไหมถาเราใชความมวนยทางการเงน และเคลดลบ ซงกไมไดยากเกนความอดทนในการผอน เพอ. ผอนบาน ผอนคอนโด 10 ป ตามแบบ มนษยเงนเดอน วางแผนทางการเงน ไดด กสามารถ ผอนบาน ราคา 2 ลาน ไดหมดภายใน 10 ป แชร ประสบการณชวต มนษยเงนเดอน ทนาทำตาม.

สมมตถาเราขอสนเชอ 1500000 บาท และขอผอนชำระ 30 ป ปท 1-3 จะผอนแคเดอนละ 7200 บาท พอปท 4-6 จะผอนเดอนละ 8900 บาท ขณะทปท 7 เปนตนไป ผอนเดอนละ 9700 บาท.


บ าน รถ ผ อนบ านให หมดไว ภายใน 5 ป ของเศรษฐ ล กาช ง ส นค าป ายแดง ในป 2021 ภายใน บ าน


ก เง น ร โนเวทบ าน ม ข นตอนอย างไร ในป 2021


ป กพ นในบอร ด News Lifestyle Thai


ส นเช อบ านกร งไทย ธนาคารกร งไทย การเง น


เทคน คผ อนบ าน ให หน หมดเร วข น 10 ป ประหย ดดอกเบ ยเป นล าน Youtube ในป 2021


ป กพ นในบอร ด News Lifestyle Thai


บ ตรเครด ต 0 ส งได ท กอย าง อน ม ต ร บบ ตร 30 นาท Firstchoice Co Th ส นเช อ ส นเช อciti ส นเช อบ คคล ส นเช อโอนหน ส นเช อเพ อธ รก การเง น


ผ อนบ าน คอนโด แนวฮาร ดคอร หมดภายใน 7 10 ป ดอกเบ ยไม บาน เคล ดล บออมเง น การเง น การออมเง น


สว สด ค ะกล บมาพบก นอ กเช นเคย ก บพวกเราท มงาน Imoney ว นน เราก ม เร องราวด ๆมาฝากก นค ะ ใครท ซ อบ านแล วกำล งผ อน ก บธนาคารอย มาหลายป แล ว ซ งการผ อนบ านใ


เม อมน ษย เง นเด อน อยากซ อบ านหล งแรก Pantip


ซ อบ านอย างไร ให ผ อนบ าน ง าย ๆ สบายกระเป าส ด ๆ


ป กพ นโดย Pramote Temprom ใน โปรเจกต น าลอง


ป กพ นโดย Airi Tokunaga ใน บ าน Home


14 แหล งเง นก ใน จ แพร ในระบบ ท ม นใจได ว าปลอดภ ย 100 ในป 2021 อส งหาร มทร พย ประว ต ศาสตร


บ านสองช นโมเด ร น 200 ตร ม เร ยบง ายทรงพล ง ราคาไม แพง


ธอส เตร ยมปล อยส นเช อท เจน Two Gen S ผ อนบ าน 70 ป ผ อนไม หมดให ล ก ผ อนต อได ห องนอน บ านหล งเล ก อาหารเย น


ราคาส ดช อกบ านน อคดาวน ขนาดเล ก แค 129 000 บาท บ พ ม น โฮม Youtube ใน ป 2021 การตกแต งบ าน สวน


ร ไฟแนนซ ก บ ร เทนช น ต วช วยพ เศษสำหร บคนผ อนบ านไม ไหว


ร ไฟแนนซ ก บ ลดดอกเบ ยธนาคารเด ม แบบไหนค มกว าก น Refinn ร ไฟแนนซ บ าน ออนไลน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *