บ้านลอฟท์เล็กๆ

1แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรนลอฟท 3 หองนอน 3 หองนำ. แบบบานสไตล Modern Loft สรางไวเปนบานพกตากอากาศสำหรบพกผอนชวงวนหยด โดยเจาของบานคอ คณ Waroon Soison ได.


ป กพ นในบอร ด Idea Home Doidea ด ไอเด ยบ าน

Home Houses บานปนเปลอยสไตลลอฟต เรยบงาย แตจดเตมทกฟงกชน.

บ้านลอฟท์เล็กๆ. บานสวนหลงเลก ตกแตงสไตลลอฟท พนทใชชวตเรยบงาย แวดลอมดวยดอกไมและสวนเขยวชอม. บานโมเดรน แตงสไตลลอฟทเลกๆ 2 หองนอน 2 หองนำ พรอมเคานเตอรบารในบาน ใชงบ 1 ลาน. บานลอฟทปนเปลอยสองชน ดบแตหร งดงามดวยปนเปลอยทงหลง 3 หองนอน 3 หองนำ พนทใชสอย 208 ตรม.

หลงแรกเปนผลงานการออก แบบบาน และสวนเปนทโดดเดน เพราะเปนบานเดยวขนาด 3 หองนอน 3 หองนำ สรางบนเนอท 100 ตารางวา. บานโมเดรนแนวลอฟท กลนไอปราสาท ลกษณะบานแบบหลงคาปกนก ดานหนาบานทำเปนดาดฟา สำหรบนงเลนชมวว มมพกผอนของครอบครว มำเปนบรรไดทางขนดานขาง ตวบานยกพน. บานโมเดรนลอฟทขนาดเลก ปนเปลอยทงหลง พรอมระเบยงยกพน เหมาะสำหรบทำเปนรสอรต.

บานโมเดรนลอฟทหลงเลกนารก 1 หองนอน 1 หองนำ 1 หองแตงตว 48 ตรม. แบบบานโมเดรนลอฟท ขนาดเลกกะทดรด งบแสนไปปลายๆ. บานลอฟทน เหมาะสำหรบพกอาศยไมเกน 2 คน ออกแบบมาใหบานมขนาดเลกกะทดรด หรอทำมาเพอสำหรบแนวคดการทำรสอรทได ขนาดขอวตวบานอยท 41.

แบบบานชนเดยวสไตลลอฟท ลกษณะบานออกแบบหลงคาทรงแหงนเรยบงาย ตวบานยกพนสงประมาณ 60 ซม ผนงปนเปลอยแนวลอฟท ขนาดกระทดรดเหมาะสำหรบครอบครวลเลกๆ. ไอเดยสำหรบคนทอยากทำรสอรตเลกๆ เปนผลงานบาน โมเดรนลอฟทขนาดเลก ฝมอ. บานสไตลโมเดรนลอฟทสองชน ดไซนยกใตถนสง บานสไตลโมเดรนแนวตากอากาศ พรอมพนทพกผอนในบานและนอกบาน.

The Loft House รววบานสไตลลอฟท ความเทหทามกลางหบเขาเมองพงงา หางหายกนไปนานกบการรววบานสไตล Loft บานทมงเนนการนำลวดลายของปน. บานโมเดรนลอฟทเลกๆ ลงตวทงพนท สไตล และงบประมาณ. ใครจะไปรวาแบบบานปนเปลอยผสมอฐแดงจะดสวยงามนาอย ยกตวอยางบานของ คณ Sayam Chuangprakhon เปนบานปนเปลอยสไตลลอฟท 2 ชน.

บานสไตลโมเดรนลอฟทเลกๆ ไวพกผอนบนเนนเขา ขนาด 1 หองนอน 1 หองนำ. โพสเมอ 18062020 1357 น. จดเดนของบานสไตลลอฟทอยทความสงของหลงคา ซงกไมเพยงแตทำใหบานดโปรงและกวางขวางเทานน ทำใหบานมบรรยากาศตางออกไปจากบานแบบอนๆ อากาศถายเทสะดวก.

บานลอฟทหลงเลก ราคา 180000 บาท. บานโมเดรนลอฟทขนาดเลก ปนเปลอยทงหลง พรอมระเบยงยกพน. แบบบานในสวนครงไมครงปน 2 ชน ทำเลรมนำทามกลางสวนและทองทง.

Spacelab โดยคณธเนศ แซอ. อลบมภาพ 9 ภาพ ของ บานโมเดรนลอฟทขนาดเลก ปนเปลอยทงหลง พรอมระเบยงยกพน เหมาะสำหรบทำเปนรสอรท.


ร มร น สวยน าอย มาก บ านสไตล โมเด ร นลอฟท ผน กป นเปล อย หล งคาป กนก และพร อมม ระเบ ยงชมสวน ร บลมเย ฯ ๆ อ กด วย โดยบ า สวนชนบท กระท อมชายหาด แบบสวนสม ยใหม


แบบบ านสไตล โมเด ร นลอฟท ขนาดเล กกระท ดร ด งบก อสร าง 2 แสนบาท Thai Let S Go Small House Design Building A Small House Modern Small House Design


บ านช นเด ยว ห องใต หล งคา ดาดฟ าหญ าเท ยม ภายนอกบ าน บ านในฝ น ร ปแบบบ าน


บ านสไตล โมเด ร นลอฟท 3 ห องนอน 2 ห องน ำ งบประมาณก อสร างราว 500 000 บาท Doidea ด ไอเด ยบ าน ร ปแบบบ าน แบบบ านโมเด ร น สถาป ตยกรรมบ าน


ร ว ว สร างบ านช นเด ยว แนวลอฟท ผน งป นเป อย งบประมาณ 450 000 บาท แปลน บ าน ผ งบ าน แบบชานบ าน


แบบบ านสไตล โมเด ร นลอฟท ล กษณะบ านแบบหล งคาเพ งหมาแหงน ผน งป นเปล อย ต ว บ านยกพ นส งข นประมาณ 1 เมตร หน าบ านม เฉล ยงสำหร บน ส ทาบ านภายนอก บ าน บ านในฝ น


สำหร บครอบคร วเล ก แบบบ านช นเด ยวสไตล ลอฟท งบก อสร าง 4 5 แสนบาท แบบสวนสม ยใหม แบบบ านภายนอก บ านในฝ น


บ านป นเปล อยเฉล ยงโปร ง โครงสร างช นเด ยวยกพ น สวยด บสไตล ลอฟท พร อมสวนสนามหญ าแสนสดช น Naibann Com ภายนอกบ าน การก อสร างแบบธรรมชาต แบบสวนสม ยใหม


แบบบ านทำเอง สไตล โมเด ร นลอฟต เท ห ๆ ด วยงบประมาณ 2 แสน รายละเอ ยด ว นน เราจะพาท กคนมาด บ านโมเด ร น ซ งราคาด งกล าวไ บ านโมเด ร น บ าน แบบสวนสม ยใหม


แบบบ านสไตล โมเด ร นลอฟท 2 ห องนอน พร อมช นดาดฟ า พ นท ใช สอย 87 ตรม Doidea ด ไอเด ยบ าน แบบสวนสม ยใหม บ านในฝ น บ านสไตล โบฮ เม ยน


ร ว วบ านลอฟท เล ก เล ก ช นคร งสไตล ร สอร ท บ านไอเด ย แบบบ าน ตกแต ง บ าน เว บไซต เพ อบ านค ณ บ าน ตกแต งภายในบ าน ตกแต งภายใน


แบบบ านช นเด ยวสไตล ลอฟท ล กษณะบ านออกแบบหล งคาทรงแหงนเร ยบง าย ต วบ านยกพ นส งประมาณ 60 ซม ผน งป นเปล อยแนวลอฟท ขนาดกระ ร ปแบบบ าน แบบบ านภายนอก บ านในฝ น


บ านพ กตากอากาศช นเด ยวผน งภายนอกตกแต งด วยป นเปล อยสะท อนความเป นสไตล ลอฟท ด วยงบสร าง 3 5 แสนบาท Youtub ฟาร มเฮาส สม ยใหม แบบสวนสม ยใหม บ านสไตล ค นทร


แบบบ านช นเด ยวสไตล โมเด ร นลอฟท ล กษณะบ านหล งคาทรงแหงนหล งคาม งเมท ลช ท ต วบ านขนาดขนาดเล กกระท ดร ด กว าง 6 ร ปแบบบ าน สไตล ฟาร มเฮาส สถาป ตยกรรมสม ยใหม


แบบบ านโมเด ร นลอฟท สองช น ล กษณะบ านออกแบบแนวลอฟท ผน งป นเปล อย ต วบ านสองช นใต ถ นส งช นล างโล ง ใช เป นพ นท ฟาร มเฮาส สม ยใหม บ านในฝ น บ านสไตล ค นทร


บ านช นเด ยวสไตล ลอฟท 2 ห องนอน ออกแบบสวยท นสม ย ม ช นดาดฟ าสำหร บพ กผ อนด วย Doidea ด ไอเด ยบ าน ภายนอกบ าน อย บ าน หล งเล ก บ านหล งเล ก


The Loft House บ านลอฟท กลางเม องพ งงา บ านไอเด ย แบบบ าน ตกแต งบ าน เว บไซต เพ อบ านค ณ ร ปแบบบ าน ภายนอกบ าน บ านในฝ น


Ideas House Design Minimalist Loft Small House Design Plans Modern Small House Design Small House Design


แบบบ านหล งน อยสไตล โมเด ร นลอฟท พร อมเฉล ยงไม รอบบ าน ลงต วไปก บผน งป นเปล อย สวยงามท กม มมอง Naibann Com บ านในฝ น แปลนแบบ บ าน ผ งบ าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *