แบบ บ้าน 14 ตาราง วา

แบบบานโมเดรนชนเดยว ขนาดกลาง 3 หองนอน 3 หองนำและมทจอดรถถง 2 คน. แบบบานชนเดยว แบบบาน แบบบานสองชน บานชนเดยว แบบบานโมเดรน แบบบานทรงไทย แบบบานชนครง แบบบานใตถนสง ประตบานเลอน กระเบองปพน.


ป กพ นในบอร ด Wood Home Series Contemporary House Design

แบบบานชนเดยว จำนวน 45 แบบ แบบบานทวไป 30 แบบ และสำหรบผสงอาย 15 แบบ.

แบบ บ้าน 14 ตาราง วา. บาน 200 ตารางวา ราคาตงแต 1590000. ภายใตพนท 70 ตารางเมตรของบานหลงน แบงออกเปนสวนใดบาง เรามาดกนจากแปลนบานไปพรอมๆ กนเลย. ม 3 หองนอน 2 หองนำ 1 หองครว หองรบแขก ทจอดรถ สวนยอม นอยๆ ผนงใชอฐมวล.

พนทใชสอย 60 ตารางเมตร ขนาดทดน 35 ตารางวา ประกอบดวย 1 หองนอน 1 หองนำ หองครว หองนงเลน และเฉลยงหนาบาน ราคาคากอสราง 1350000 บาท. ทดน 40 ตารางวา สรางบานชนเดยว 2 หองนอน 2. เวบไซตสาระความรเรองบานบาน แบบบาน แตงบาน บานและสวนแบบบาน.

ขอมลบานหลงนครบ เรมสราง 22112007 สรางเสรจ 1052008. แบบบานหลงนโดดเดนเปนเอกลกษณ บนความเรยบหร ในสไตล โมเดรน ออกแบบ. แบบบานสองชน a-14 6หองนอน 2 หองนำ ขนาดของตวบาน กวาง 900 มลก 1440 ม.

โครงการมณฑนา พรานนก สาย 2-บางแวก โครงการบานหรทมแบบบานใหเลอกทงหมด 2 แบบ พนทใชสอยตงแต 218 ตารางเมตร บนขนาดทดนตงแต 121 ตารางวาขนไป แบบบานดไซนใหม ท. กวาง 115 เมตร ลก 14 เมตร พนทใชสอย. บานชนเดยว 100 ตารางวา ฟงกชนครบทมทงสระวายนำ ศาลา หองรบแขก และหองนอนอยภายในพนทใชสอยทงสนประมาณ 100 ตารางเมตร.

กวางไมนอยกวา 1470 เมตร ลกไมนอยกวา 1320 เมตร 49 ตารางวา at least 1470 meter x 1320 meter 49 square wah พนทใชสอย utility space. ขนาดทดน 12 x 14 เมตร. หนาแรก แทก บานขนาด 20 ตารางวา แทก.

อสงหารมทรพยสำหรบขาย ในราคาดทสด เราม 5693 อสงหารมทรพยสำหรบขาย คนสำหรบ. บานขนาด 20 ตารางวา แบบบานโมเดรนชนเดยว ขนาดกลาง 3 หองนอน 3 หองนำและมทจอดรถถง 2 คน. โทนสขๅวเรยบงาย หลงนประกอบไปดวย 2 หองนอน 1 หองนำ หองโถงกลาง เฉลยงหนาบาน และซกลางหลงบาน พนทใชสอยกะทดรด 54 ตารางเมตร.

2 ลาน – 4 ลานบาท. เนอทแค 21 ตารางวา หลายคนอาจจะนกไมถงวามนจะ. ประมาณ 77 ตารางวา ขนาดบาน.

บรษท ซคอน โฮม จำกด.


ป กพ นในบอร ด แบบบ านใหม ของ Pd House


แบบบ าน Wa 173 บ าน 3 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 4 ห อง ท จอดรถ 3 ค น พ นท ใช สอย 282 ตารางเมตร ขนาดท ด น 72 ตาราง สถาป ตยกรรมบ าน สร างบ าน ผ งบ าน


Wa 132 ร ปแบบบ าน ออกแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย


Mo H2 Bl2 250 14 แบบบ านโมเด ร น 250ตร ม 4ห องนอน 3ห องน ำ ท ด นแคบ 12 5เมตร แบบบ านโมเด ร น ตกแต งภายใน ห องนอน


แบบบ าน W 115 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 142 ตารางเมตร ขนาดท ด น 56 ร ปแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย ออกแบบบ าน


แบบบ าน Wa 723 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 147 ตารางเมตร ขนาดท ด น 53 ตารางวา ร ปแบบบ าน แบบบ านสม ยใหม บ าน


ป กพ นในบอร ด Wood Home Series Contemporary House Design


ป กพ นในบอร ด Fire Home Series Modern Style House


แบบบ าน Ea 129 บ าน 2 ช น ห องนอน 4 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 203 ตารางเมตร ขนาดท ด น 70 ตาราง บ านสไตล ร วมสม ย ออกแบบบ าน บ าน


แบบบ าน W 112 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 140 ตารางเมตร ขนาดท ด น 45 ตารางวา ก ร ปแบบบ าน ออกแบบบ าน ผ งบ าน


ป กพ นในบอร ด Fire Home Series Modern Style House


แบบบ าน W 427 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 223 ตารางเมตร ขนาดท ด น 60 ตารางวา ร ปแบบบ าน แบบบ านสม ยใหม บ าน


แบบบ าน Wa 604q บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 150 ตารางเมตร ขนาดท ด น 5 ร ปแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย ออกแบบบ าน


Wa 123 ร ปแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย ออกแบบบ าน


Ea 204 แบบบ านภายนอก สถาป ตยกรรมสม ยใหม ผ งบ าน


แบบบ าน W 127 บ าน 2 ช น ห องนอน 4 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 221 ตารางเมตร ขนาดท ด น 65 ตารางวา ร ปแบบบ าน แบบบ านสม ยใหม บ าน


แบบบ าน ร น Aq 1103 ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 151 ตารางเมตร เหมาะสำหร บท ขนาด 53 ตารางวา หน ร ปแบบบ าน บ าน ออกแบบบ าน


แบบบ าน F 174 ล กษณะบ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 160 ตารางเมตร ขนาดท ด น 49 ตา ร ปแบบบ าน ผ งบ าน บ านโมเด ร น


Wa 143 ไอเด ยแต งบ าน ห องนอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *