แบบ บ้าน สอง ชั้น พื้นที่ 50 ตาราง วา

Steel Series แบบบานแนวลอฟทขนาด 3 ชน ออกแบบเพอชาว Loft Lover เหมาะสำหรบทดนขนาดจำกดแตคงไวซงพนทประโยชนใชสอยคมคา โดดเดนดวยการผสม. แบบบานสองชนหนาแคบ พนทใชสอย 14435 ตารางเมตร ขนาดทดน 4026 ตารางวา 9701660 เมตร กวางxลก ชนบนประกอบดวย หองนอนใหญมระเบยง หองนอน หองอเนกประสงค และหองนำสวนกลาง.


ป กพ นในบอร ด แบบบ านใหม ของ Pd House

At 42400 PM บาน 2 ชน แบบบาน รปแบบบานสองชน สำหรบคนทมพนทในการสรางบานหนาแคบ ยาว พดงายคอเปนท.

แบบ บ้าน สอง ชั้น พื้นที่ 50 ตาราง วา. แบบบานสองชน 2 หองนอน 2 หองนำ 242 ตรม ราคา 363 ลาน. ในทดน 50ตารางวา หนากวาง 10เมตร ลก 20เมตร ตวบานกวาง 5เมตร ลก 25 4 4 25. 3 หองนอน 3 หองนำ 1 หองรบแขก 1 หองครว 1 หองอาหาร ทจอดรถ 2 คน.

ราคา – โปรดเลอก -1001000 – 1500000 บาท1501000 – 2000000 บาท2001000 – 2500000 บาท2501000 – 3000000 บาท3001000 – 3500000 บาท3501000 – 4000000 บาท4001000 – 4500000 บาท4501000 – 5000000 บาทมากกวา 5001000 บาท. คอมไอเดยจะเปลยนบานชนเดยวเปนคอนโด โดยใชแบบแปลนคอนโด35ตารางเมตรเปนแบบ เลยสงสยวาเราคดถกไหมคะ 1ตารางวา4ตารางเมตร งนบาน 50ตารางวากเทากบ200ตารา. LAND AREA 50 SQUARE WAH.

แบบ บาน 3 ชน 50 ตาราง วา. แบบบาน 3 ชน 50 ตารางวา. ขนาดของตวบาน กวาง 1450 มลก 1300 ม.

2020 166 VIEW DECOR บานขนาดเลก บานเดยวชนเดยว บานแนวโมเดรน แบบบาน แบบบานแนวโมเดรน. บาน 3 ชน 50 ตารางวา. คลก ดรายละเอยดแบบบาน CLICL HERE.

สวนทเปนโถงกลางของบาน มพนทรวมราว 2666 ตารางเมตร โดยแบงเปนทงหองนงเลนและหองครว จดแบบเปดโดยใชฉากกนแบงบรเวณแบบคราว ดวยพนททมคอนขางจำกดน. พนทใชสอย 136 ตารางเมตร ขนาดทดน 50 ตารางวา ประกอบดวย 2 หองนอน 1 หองนำ หองครว หองกนขาว หองนงเลน สวนซกลาง เฉลยงหนาบาน และทจอดรถ 1 คน ราคาคากอสราง 2619000. 4 หองนอน 3 หองนำ ทจอดรถ 2 คน.

ลกษณะบาน 2 ชน หองนอน 2 หอง หองนำ 3 หอง. จำนวนชน – โปรดเลอก -แบบบานชนเดยวแบบบาน 2 ชนแบบ. เนอทแค 21 ตารางวา หลายคนอาจจะนกไมถงวามนจะสรางบานได โดยเฉพาะบาน 2 ชนแทบเปนไป.

พนทใชสอย 149 ตารางเมตร ขนาดทดน 46 ตารางวา กวาง 1050 เมตร ยาว 1750 เมตร. ซงคณ BoomBasic กไดเลอก ซอบานเดยวขนาด 50 ตารางวา ในราคา 36 ลานบาท และในรววนกจะรวบรวมตงแตขนตอนการกยมเงน รายละเอยดและขอตกลงระหวางผซอและผขาย ไป. บานหลงนอยของนองฟฟาคาบ เรมสราง140313 แลวเสรจ 16613 ใชเวลา3เดอน ทดน50ตารางวา พนทใชสอย110ตารางเมตร 2หองนอน2หองนำ1หองครว และ1หองโถง เปนบานหลงเลกๆทแยกตวมา.

เรามแบบบานตางๆ ใหเลอกมากกวา 50 แบบ ทงขนาดเลกและขนาดใหญ รวมไปถงบานชนเดยว สองชน. แบบบานแนวโมเดรน พนทใชสอย 50 ตรม. แบบ บาน สาม ชน 50 ตาราง วา.

สองชนไดครบ แตเกอบเตมพนทเลย 50 ตารางวา 200 ตารางเมตร บานพกอาศยตองทงพนทวาง 30 60 ตารางเมตร เหลอ 140 x2ชน 280 ตารางเมตร.


แบบบ าน F 117 ล กษณะบ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 208 ตารางเมตร ขนาดท ด น 50 ตารา สถาป ตยกรรมบ าน ร ป แบบบ าน ผ งบ าน


แบบบ าน Wa 470q บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 163 ตารางเมตร ขนาดท ด น บ านสไตล ร วมสม ย ออกแบบบ าน แปลนแบบบ าน


Wa 132 ร ปแบบบ าน ออกแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย


บ านหล งคาจ ว แบบง าย ๆ ในพ นท 50ตารางวา No 022 Sketchup By I Pakdee Youtube ร ปแบบบ าน บ าน


แบบบ าน W 133 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 275 ตารางเมตร ขนาดท ด น 83 ตารางว ร ปแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย บ าน


แบบบ านสองช นสไตล ร สอร ท แบบบ าน 2 ช น 4 ห องนอน 5 ห องน ำ พ นท 330 ตร ม รห ส Re H2 505 330 Resort505 Com ภายนอกบ าน ร ปแบบบ าน สถาป ตยกรรมบ าน


แบบบ าน F 174 ล กษณะบ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 160 ตารางเมตร ขนาดท ด น 49 ตา ร ปแบบบ าน ผ งบ าน บ านโมเด ร น


แบบบ าน Wa 172 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 3 ค น พ นท ใช สอย 237 ตารางเมตร ขนาดท ด น 81 ร ปแบบบ าน ภายนอกบ าน บ านสไตล ร วมสม ย


บ านโมเด ร นสองช น 4 ห องนอน 2 ห องน ำ พ นท ใช สอยรวม 170 ตรม ร ป แบบบ าน สร างบ าน บ านสไตล ค นทร


แบบบ าน Ea 129 บ าน 2 ช น ห องนอน 4 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 203 ตารางเมตร ขนาดท ด น 70 ตาราง บ านสไตล ร วมสม ย ออกแบบบ าน บ าน


แบบบ าน F 211 บ าน 2 ช น ห องนอน 2 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 200 ตารางเมตร ขนาดท ด น 80 ตารางวา กว าง 20 บ าน บ านในฝ น ผ งบ าน


แบบบ าน Wa 604q บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 150 ตารางเมตร ขนาดท ด น 5 ร ปแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย ออกแบบบ าน


แบบบ าน Ea 116 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง พ นท ใช สอย 137 ตารางเมตร ขนาดท ด น 43 ตารางวา กว าง ร ปแบบบ าน ออกแบบบ าน บ าน สไตล ร วมสม ย


แบบบ าน W 114 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 147 ตารางเมตร ขนาดท ด น 51 ตารางวา กว าง 1 ผ งบ าน ร ป แบบบ าน บ าน


แบบบ านสไตล โมเด ร นสองช นหน าแคบ 5 000บาท Youtube ร ปแบบบ าน บ าน จากต คอนเทนเนอร


แบบบ าน Ea 100 บ าน 2 ช น ห องนอน 5 ห อง ห องน ำ 6 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 643 ตารางเมตร ขนาดท ด น 180 ตารางวา กว าง ผ งบ าน ร ปแบบบ าน บ าน


Wa 128 ออกแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย ห องนอน


แบบบ านโมเด ร นลอฟท แบบเร ยบง าย พ นท ใช สอย ประมาณ 50 ตร ม หน าบ านกว าง 7 5 เมตร ล ก 10 5 เมตร รวมเฉล ยง ส วนความล สร างบ าน แบบชานบ าน สถาป ตยกรรมบ าน


แบบบ าน W 131 บ าน 2 ช น ห องนอน 4 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 223 ตารางเมตร ขนาดท ด น 60 ตารางวา ก ร ปแบบบ าน ผ งบ าน ออกแบบบ าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *