พฤกษา คลอง 6

ทำเล โครงการ บานพฤกษา 116 รงสต-ธญบร ตงอยบนถนนเลยบคลองหก ฝงตะวนออก บรเวณสะพานชมพ ตรงขามทางเขาสระเกบนำพระราม 9 คะ สำหรบทำเลคลองหก นนถงแมจะอยหางจากตว. ทอย – ราชมงคล คลอง 6ธญบร บานพฤกษา 116 รงสต-ธญบร คลองหก คลองหลวง ปทมธาน 12120.


ก นห องคร ว Condo The Point Condo ร งส ต คลอง 6 ผ าม าน

โครงการตงอยทำเลดการเดนทางสะดวกใกลถนนสายหลก อาท ถนนลำลกกา ถนนทางหลวงชนบท ปทมธาน 3004 และถนนกาญจนาภเษก.

พฤกษา คลอง 6. พฤกษา 116 หลงรม คลองหลวง คลอง 6 ตคลองหก อคลองหลวง ปทมธาน ชน 2 4 2. ตบงคำพรอย อลำลกกา จปทมธาน 12150 Bueng Kham Proi Lum Lukka Pathum Thani 12150. ใหเชา บาน พฤกษา 116 คลอง6.

ทาวนโฮม 2 ชน 2 หองนอน 2 หองนำ 1 ทจอดรถ บนถนนคลองหก รายละเอยด บานพฤกษา รงสต-ธญบร. บานพฤกษา รงสต-ธญบร 2 คลอง 6 คมคา นาอย บนทำเลแหงอนาคต 3 หองนอน 2 ทจอดรถ อบอน ลงตวทกตารางเมตร ทำเลแหงอนาคต ตดถนนหลก. บานพฤกษา รงสต-ธญบร2 คลอง 6 ใหเชา ทาวนโฮม ขนาด 174 ตรว3 หองนอน 2 หองนำ จอดรถในบานได 1 คน มอไซตไดอก 2-3 คน ตอเตมหองครว หลงคาหนา.

พฤกษาวลเลจ 1 ลำลกกา-คลอง 6 เปนโครงการบานเดยว 2 ชน พนทโครงการขนาด 90-3-65 ไร จำนวนบาน 409 ยนต ทดนบาน เรมตน 50 ตรว. ขนไป พนทใชสอย ประมาณ 200 ตรม. ขาย ทาวเฮาส พฤษา 116 คลอง6 ราชมงคล ธญญบร 21 ลาน ยงมผเชาเชา 13 หมนตอเดอน.

รายละเอยด Description ขายถกทาวนเฮาส มพฤกษา32 ลำลกกาคลอง6 ตอเตมโรงรถ และหองครวแลว เนอท 18ตรว. บานพฤกษา 154 รงสต-คลอง5 ทาวนโฮมไซสใหญ 4 นอน เรม 159 ลบ. ใหเชา และ vาย บานทาวนเฮาส พฤกษา 116 ใกลราชมงคล คลอง 6 เนอท 174 ตารางวา 3 หองนอน 2หองนำ 1จอดรถ ตอเตม ครว และโรงจอดรถหนาบานเรยบรอย เฟอรนเจอร ทนอน ตเสอผา.

หมบานพฤกษา 32 ทำเล. บรรยากาศด หนหนาทศเหนอ ลมเขาตลอด ไมรอน หนาบานรม. พฤกษา เรยลเอสเตท ขายบานทกทำเล ครบทกความตองการกบโครงการคณภาพ ทงบานเดยว ทาวนเฮาส ทาวนโฮม คอนโด พรอมใหทกครอบครวไดสมผสความสขความอบอน โทร 1739.

ขาย 2090000 หมบานพฤกษา 116 มราชมงคลธญบร คลอง 6 สนใจสอบถามขอมลไดท อภชย T096-914-5159 line Id. เลขท 8178 หมบานพฤกษา 116 ตคลองหก อคลองหลวง จ. พฤกษา อนเตอรเนชนแนล พฤกษาโฮลดง บานเดยว – บานใหม ทาวนเฮาส – ทาวนโฮม คอนโด – คอนโดมเนยม.

ม 3 หองนอน 2 หองนำ 1 หอง. – ทาวนเฮาส ทาวนโฮม บานพฤกษา. ซอตรง โคซ รงสต คลอง 6.

ขนาด 174 ตรว3 หองนอน 2 หองนำ. จดเดนของโครงการ บานพฤกษา 32 ลำลกกา คลอง 6. บานพฤกษา 32 ลำลกกา-คลอง 6 Baanpreuksa 32.

บานพฤกษา รงสต-ธญบร 2 คลอง 6. ปทมธาน คลองหลวง คลองหก. ลำลกกา คลอง 6 จดเดนของสนทรพย โครงการตงอยบนถนนลำลกกา.

บานพฤกษา 116 รงสต-ธญบร – บรรยากาศ – 3.


คร วป นสำเร จร ปต ดต งเสร จพร อมใช ใน 1 ว น เคาน เตอร ห องคร ว ต คร ว ช นวางของต ดผน ง


ด วน ขายทาวน โฮม ขนาด 22 6 ตร ว ในหม บ านพฤกษาทาวน ราชพฤกษ ราคาขายปกต 2 5 ลบ


ด านในห องต วอย าง Condo The Point Condo ร งส ต คลอง 6 ผ าม าน


ป กพ นในบอร ด สาระน าร


ป กพ นในบอร ด สาระน าร


ก นสาดผ าใบ คล มก นฝน ก นแดด ต ดตามขนาด เต นท ผ าใบ


ทาวน เฮาส ให เช าถ ก ใกล โรบ นส น ศร สมาน 12 000 บาท ห องร บแขก


Pin Auf ขายบ านเด ยว ทาวน โฮม ทาวน เฮ าส คอนโดม เน ยม


อ พเดทแบบบ านราคาไม เก น 1 5 ล านบาท ตอบร บนโยบายโครงการบ านประชาร ฐ Dotproperty Co Th ห องร บประทานอาหาร ห องร บแขก


ห องน งเล น แบ งซ ายเป นห องคร วแบ งขวาเป นห องนอนและห องน ำอย ฝ งตรงข ามก บช ดโซฟา ส วนระยะการด ท ว ประมาณ 2 5 เมตร ว สด ใ ออกแบบบ าน ห องน งเล น ห องคร ว


ป กพ นในบอร ด สาระน าร


ให เช าบ คอนโด พหลโยธ น ต กa ช น5 ห อง 24 ตรม ห องสวย เฟอร ครบ ใกล ม กร งเทพ Tr0010 ช นวางท ว ห อง เต ยง


Supalai Parkville Nittayo ศ ภาล ย พาร คว ลล น ตโย 2013


ป กพ นในบอร ด Towhome New Projects ทาวน โฮม โครงการใหม


ผ งห องของ Garden Villa ขนาด 25 ตร ม ม ห องแบบเด ยว การขายเป นแบบ Fully Furnished เป นห องแบบ Studio ขนาด


Burasiri ว ชรพล โครงการบ านเด ยว 2 ช น บนถนนส ขาภ บาล 5 จาก แสนส ร Cooliving Designed Home บ านม ลมเย นสบายโดยท ไม ต องเป ดแอร


ร ว วบ านเด ยว 4 ห องนอน มาพร อมนว ตกรรม บ านอ จฉร ยะ เดอะร ท จต จ กร ร ชดา ร ปแบบบ าน บ าน ห องนอน


สำหร บโซฟาถ กจ ดไว ช ดหน าต างจ ดประสงค น าจะเพ อชมว วแต หากความเป นจร งเปล ยนเต ยงมาช ดแทนน าจะเหมาะเพราะโซฟาจะได อย ตรงก บม มท ว พอด


ร ว วคอนโด U Delight Residence Riverfront พระราม3 โต ะทำงานในห องนอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *